HOTĂRÂREA nr.55 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.55

Din  26.05.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe anul 2019 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.5798/22.05.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară pe anul 2019 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-Referatul de aprobare nr.5797/22.05.2020 a  domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe anul  2019 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2019 PREVEDERI DEFINITIVE 2019 INCASARI/PLATI 2019
  VENITURI TOTALE   13.200.000 12.689.000 11.942.836
  Venituri din prest servicii 331008 267.000 264.000 267.971
  Venit din contractele cu casele de asig de sanatate 331021 4.890.000 4.350.000 4.287.998
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.705.000 1.550.000 1.479.762
  Venit din contrc incheiate cu direct sanatate din sume alocate  din venituri proprii ale  MS 331031 15.000 11.000 3.000
  Alte venituri din prtestari servicii si alte activitati 331050 0 0 1
  Subv din bug locale  ptr finatarea ch curente din domeniul sanatatii 431010 132.000 132.000 92.000
  Subv din bug locale  ptr finatarea ch capital  din domeniul sanatatii 431014 50.000 889.000 791.256
  Subv din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate ptr acoperirea cresterilor salariale 431033 5.698.000 5.050.000 5.020.848
  Sume din excedent an anterior 431015 443.000 443.000 443.000
  CHELTUIELI TOTALE   13.200.000 12.689.000 12.096.970
  CH PERSONAL   11.220.000 9.925.000 9.871.230
  CH MATERIALE   Din care   1.832.000 1.777.000 1.421.643
  Bunuri si servicii   602.000 677.000 596.248
  Reparatii curente   300.000 300.000 100.694
  Hrana   200.000 180.000 168.912
  Medicamente   593.000 488.000 464.540
  Obiecte inventar   75.000 70.000 44.154
  Alte chelt (depl  ,preg profesionala, alte chelt.)   62.000 62.000 47.095
  CHELTUIELI CAPITAL   148.000 987.000 804.097

  Deficit 154.134 ron

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

          – Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass-media.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:     COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA