HOTĂRÂREA nr.43 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.43

Din 18.04.2019

privind aprobarea  bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou  pe anul 2019  și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr.4871 din  16.04.2019 al Serviciului  Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          Văzând  prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr 1954/2005 a Ministrului finantelor publice  privind aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

          În temeiul prevederilor 45 alin (2) lit. a și ar 115 alin.(1) lit. b din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă  bugetul  de dezvoltare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2019 astfel:

NR CRT VENITURI COD PROGRAM 2019 PREVEDERI 2020 PREVEDERI 2021 PREVEDERI 2022
  VENITURI TOTALE   16.458.250 1.956.400 1.607.400 1.701.400
             
  Sume exceed an precedent 40.02.14 9.274.050   500.000    
  Varsaminte din SF la SD 37.02.04 1.382.000 1.456.400 1.607.400 1.701.400
  Subventii  buget stat PNDL 42.02 5.100.330      
  Subv alte adm 43.02 235.000      
  Sume primite UE 48.02 217.600        
    40.02 249.270      
  CHELTUIELI TOTAL COD 16.458.250 1.956.400 1.607.400 1.701.400
  Autoritati publice 51.02. 79.000      
  Extindere sistem supraveghere video18000+26000   44.000      
  SNEP   14.000      
  Calculatoare  si  laptop   18.000      
  Masina numarat bani   3.000      
  Ordine publica  protectie civila 61.02 50.000      
             
  Sistem sirena electronica   50.000      
  Invatamant   65.02 2.220.920      
  Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul  intregii comunitati L ucian  Blaga   127.200      
  Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA     313.720      
  Reabilitare si modernizare Liceul tehnologic Octavian Goga si construire sala sport   140.000      
  Reabilitare si modernizare SC  Lucian Blaga   70.000      
   Reparatii capitale gradinita 3   40.000      
  Extindere si reabilitare termica ,instalatii si dotari Gradinita Prichindel    70.000      
  Reabilitaresi modernizare  Gradinita  nr 2    1.460.000      
  Cultura ,sport ,spatii verzi 67.02 245.000      
  Amenajare  spatii petrecere timp liber str Castanilor   200.000      
  Achizitii PERGOLE\ Statii ampliificare si lumini casa cultura   45.000 25.000 20.000        
  Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 3.590.130      
  Cheltuieli  capital          
  Redeventa  compania apa si cotizatie  AS Somes Tisa   252.000      
  Instalatii de hidarnti pentru institutii publice   20.000      
  Constructii locuinte de serviiciu ANL   60.000      
  Reabilitare bloc O 1 si O2   340.000      
  Modernizare retele electrice str Wesseleny   25.000      
  Extindere retele gaz pentru satele Rona,Cuceu si Husia   150.000      
  Modernizare iluminat public in orasul jibou si satele apartinatoare   130.000      
  Modernizare structura iluminat public  si retea fibra optica pe strazile  vladimirescu, odorheiului, ronei si nucului   2.293.130      
  Construire Bazin inot didactic   50.000      
  Construire Sala sport cu tribune cu 180 locuri   50.000          
  ACHIZITII Teren drum centura Dotari ambulator   220.000 130.000 90.000      
  SALUBRIZARE 74.02 300.000      
  ACHIZITII Automaturatoare trotuare   300.000      
             
    STRAZI 84.02 9.713.330 1.956.400 1.607.400 1.701.400
  Reabilitare str  WESSELENI   950.000      
  Re abilitare si modernizare strazi in satele  Cuceu si Var   600.000      
  Reabilitare si modernizare zona garoafelor in orasul jibou   1.500.000      
  Reabilitarea si modernizarea strazilor  in orasul jibou   150.000      
  Achizitie si montare  parcometre   215.000     .                                                                                                                                                                                                                     
  Modernizarea infrastructurii  servicilor  ptr cresterea calitatii vietii in orasul Jibou   240.000      
  Reabilitare si moderniz str Libertatii si Spitalului   50.000      
  Modernizare  strazi orasul jibou 2017   330.000      
  Reabilitare  si modernizare str  Tudor  Vladimirescu si Odorheiului     5.220.000      
  Amenajare puncte gospod  subterane     400.000      
  Puncte  colectare selectiva cu acces controlat   33.000      
  Achizitii buldoexcavator   25.000      
    87.02 259.870      
             
  Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate civic OCTAVIAN GOGA   129.554      
  Abordarea integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul  intregii comunitati L ucian  Blaga   130.316      

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina  șef Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

     Art.3.  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului -Județul  Sălaj

          -Serviciul  Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.

          -Trezoreria Jibou

          -Consiliul Județean Sălaj

          -Dosar de ședință/dosar hotărâri

          -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA