HOTĂRÂREA nr.168

Din 25.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

     HOTĂRÂREA nr.168

Din 25.11.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 14953 / 24.11.2022al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-referatul de aprobare  nr. 14952 / 24.11.2022 al domnului primar ;

-adresa nr. SJG-STZ-2494/23.11.2022 AJFP Salaj si Ordonantei de Urgenta s Guvernului  nr. 160 /2022 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2022;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim IV anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

                                                                                                                         MII LEI                   

VENITURI                                                                                                        278,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea

               cheltuielilor descentarlizate                                                                 278,00

CHELTUIELI                                                                                                   278,00             

65030201 Liceul Tehnologic Octavial Goga                                                     80,00

5901  Burse                                                                                                           80,00

65040102 Scoala Lucian Blaga                                                                          61,00 

5901  Burse                                                                                                           61,00

65040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                    75,00

5901  Burse                                                                                                          75,00

68020502Asistenta sociala in caz de invaliditate                                             62,00

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                      62,00

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:

 FOLTIS FELICIAN RADU                              SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA