HOTĂRÂREA nr.112 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.112

Din  28.07.2020

privind aprobarea  Regulamentului privind  organizarea si funcționarea Pieței Agroalimentare și a Târgului de animale din orașul Jibou   

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr.8473/24.07.2020 al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului;

            -referatul de aprobare  nr.8472 din 24.07.2020 a domnului Primar;

            – aprobarea  proiectului “Reabilitarea și modernizarea pieței Agroalimentare din orașul Jibou, judet Salaj’’

            -HCL nr.17/18.02.2020 privind aprobarea listei de investiții;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

            -HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată;

-Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  Regulamentul privind organizarea si  funcționarea Pieței Agroalimentare și a Târgului de animale din orașul Jibou conform anexei parte integranta din prezenta.

            Art.2 Cu data prezentei  isi inceteaza aplicabilitatea HCL  nr 44/28.04.2015        Art 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Poliția locală și Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului .

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Poliția locală

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL NR.112/2020

Regulamentul privind organizarea si  funcţionarea

Pieței Agroalimentare și a Targului de animale din Orașul Jibou

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE

Articolul 1

 Prezentul regulament stabilește modalităţile și condiţiile în care se asigură administrarea, întreţinerea și utilizarea spaţiilor de vânzare a produselor agroalimentare, precum si obligaţiile/ responsabilităţile ce revin utilizatorilor (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociații familiale, persoane juridice și producători agricoli) care desfășoară activităţi comerciale în incinta Pieţei Agroalimentare și a Targului de animale din orasul Jibou

Elaborarea regulamentului s-a realizat în baza HG 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată şi completată, a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol precum și a Codului  Administrativ.

Prezentul Regulament are ca scop organizarea comerţului în Piata Agroalimentara și Targul de animale din orasul Jibou, în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor, de protejare a vieţii, sănătăţii, securităţii, mediului și intereselor economice ale consumatorilor.

Articolul 2

Pe raza orasului Jibou sunt organizate  o piața agroalimentara și un targ de animale, acestea fiind situate astfel:

a) Piața Agroalimentară ,  situată pe str 1Mai,  nr.44  ;

b)Targul de animale, situat pe str. Morii, F.N. din orasul Jibou

CAPITOLUL II – TIPUL PIEŢEI ŞI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Articolul 3

Piaţa agroalimentara functioneaza  permanent, de luni pana duminica.

Târgul de animale se organizează lunar (în prima zi de sâmbătă), in functie de acordul dat de  DSVSA Salaj

Articolul 4

Piața agroalimentara din orasul Jibou este structurată şi destinată comercializării produselor agroalimentare, a celor de uz gospodaresc, a unor produse nealimentare de uz curent, unele produse industriale, precum și a unor articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte noi si second hand.

Natura produselor și serviciilor de piață care se comercializează este următoarea: legume, fructe, lapte și produse din carne, produse lactate, ouă, flori, semințe și material săditor, inclusiv unelte și articole de uz gospodăresc, produse industriale, această enumerare nefiind limitată.

Articolul 5

Piata  agroalimentara  funcţionează tot timpul anului, de luni pana duminica, orarul de funcţionare fiind în intervalul orar: 06:00 – 20:00.

Accesul în incinta pieței Agroalimentare  al autovehiculelor destinate aprovizionării cu produse, este permis astfel:

– în perioada: 01.06 – 30.09 – între orele 05:00 – 09:00 și 16.00 – 20:00;

– în perioada: 01.10 – 31.05 – între orele 05:00 – 09:00 și 13.00 – 19,00.

În afara intervalului orar prevăzut mai sus, de regulă, nu este permis accesul autovehiculelor aparținând producătorilor agricoli sau al persoanelor juridice care desfășoară activități de comerț în piața ori ale unor persoane fizice, cu excepția celor aparținând poliției, salvării, pompierilor si jandandarmilor.

Prin exceptie , în lunile decembrie, ianuarie și februarie, administratia publica locala printr-o aprobare scrisă, poate permite intrarea în piață  în intervalul orar când accesul este interzis  al autovehiculelor aparținând producătorilor agricoli sau al comercianților din sectorul de fructe, care vor putea staționa un timp mai îndelungat, pentru ca aceștia să poată păstra în autovehicule produsele agricole care nu sunt expuse la vânzare, astfel încât acestea să nu fie afectate de temperatura scăzută. Staționarea autovehiculelor se va permite în zonele unde sunt amenajate astfel de locuri.

În cazul aprovizionării cu produse alimentare perisabile, a unor agenți economici din incinta pietei sau în alte cazuri temeinic justificate, lucrătorii cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale Jibou  vor permite accesul autovehiculelor respective și în intervalele  orare interzise urmărind totodată ca staționarea acelor autovehicule să se desfășoare într-un interval de timp limitat.

Activitatea în Targul de animale se desfășoară lunar, în prima zi de sambata din luna, între orele 06:00 – 16:00 .

Pe viitor, în funcție de evoluția pieței și de modificările structurale care vor fi realizate prin implementarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea pieței Agroalimentare din orasul Jibou, judet Salaj’’, aprobat prin HCL 17/18.02.2020, se ia în calcul posibilitatea amenajării unor locuri de parcare pentru utilizatorii pieței (producători agricoli, comercianți și clienți), taxarea acestora fiind realizată prin aplicarea unei taxe de parcare, care urmează a fi stabilită ulterior conform reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III – PLANUL PIEŢEI SI A TARGULUI DE ANIMALE

Piața Agroalimentară Jibou, str. 1 Mai, nr. 44

Articolul 6

Planul Pieţei Agroalimentare este prevăzut în Planşa nr. 1, anexă la prezentul Regulament, în care se regăsesc: căile de acces, spaţiile de vânzare și sectorizarea pieţei in prezent.

Sunt amenajate doua căi principale de acces, una pentru acces auto și pietonal dinspre str. Horea, accesul realizându-se printr-o poartă metalică cu posibilitate de închidere și alta cale de acces pietonal dinspre strada 1 Mai, fara poarta de inchidere.

Articolul 7

Platoul aferent Pieței Agroalimentare Jibou este sectorizat, după cum urmează:

a) Sector acoperit destinat comercializării  legumelor si fructelor, pentru producătorii agricoli;

b) Sector acoperit destinat comercializării  produselor de origine animală;

c) Sector acoperit destinat comercializarii de  flori, fructe si legume pentru restul comerciantilor;

d) Sector neacoperit destinat comercializarii  produselor  industriale si textile noi ;

e) Sector neacoperit pentru comercializare de fructe, legume si flori en-gross;

f)  Sector neacoperit destinat comercializarii  produselor  industriale si textile noi si second hand                in incinta pietei agroalimentare si pe strada Horea de la intersectia cu strada Traian pana la intersectia cu strada Crisan;

Platoul aferent strazii Traian Jibou- 1420  mp ( de la bariera la statia de gaz)este sectorizat, după cum urmează:

a) Sector neacoperit pentru comercializare de fructe, legume, flori, cereal, pomi fructiferi, plante dendrologice, lebenita, pasari vii cu acces dinspre strada Traian.

Căile de acces pentru cumpărători spre spațiile de vânzare sunt realizate pe aleile de circulaţie din piaţă și pe culoarele dintre mese. Structurile de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentaţie publică sunt amplasate, după cum urmează:

a) pe latura estica un număr de 72 spații de vânzare acoperite (mese);

b) pe latura vestica si pe zona mediană a platoului pieței între poarta de acces dinspre str. Horea și platoul din centrul pieței;

d) pe latura sudica sunt amplasate 3 spații comerciale, un punct de control veterinar si biroul administrativ;

e) pe latura opusa clădirii  biroului administrativ, spre nord, exista o magazie pentru combinele frigorifice, cantare, unelte pentru intretinere , un grup sanitar si malul Vai  Sarate

        Administraţia pieţei deţine un cântar de control  in vederea verificării corectitudinii cântăririi produselor cumpărate.

       Pichetul P.S.I. este localizat lângă magazie, în imediata apropiere a accesului dinspre str. Horea.

       Piaţa este racordată la energie electrica  si la reţeaua de iluminat public.

        Depozitarea deşeurilor se realizează în spaţiul special amenajat în acest scop, dotat cu recipienti de colectare deseuri menajere cu capacitate de 1,1 mc, iar pentru deseuri selective tarcuri de 2 mc.

Targul de animale, str. Morii, F.N.

Articolul 8

Planul Targului  de animale este prevăzut în Planşa nr. 2, anexă la prezentul Regulament.

Targul de animale  Jibou este situat pe str. Morii, FN, din orasul Jibou.

Este amenajată o cale principală de acces, pe latura de nordica respectiv acces auto și pietonal dinspre DJ108A,  accesul realizându-se printr-o poartă metalică cu posibilitate de închidere.

În prezent  Targul de animale Jibou este închis conform adresei DSVSA nr.14758/13.07.2018, inregistrata la noi cu numarul 9067/13.07.2018

Articolul 9

Platoul aferent Targulului de animale este sectorizat, după cum urmează:

a) Sector destinat comercializării cerealelor;

b) Sector vânzare animale mari și mici;

c) Sector pentru comercializarea produselor proprii de către persoanele fizice ( talcioc)

d) sector pentru amplasare rulote comerț alimentație publică;

e) grup sanitar.

Căile de acces pentru cumpărători spre spațiile de vânzare sunt realizate pe aleile de circulaţie din Targul de animale.

Administraţia pieţei deţine un cântar de control, pus la dispoziția cumpărătorilor în vederea verificării corectitudinii cântăririlor produselor cumpărate.

Depozitarea deşeurilor se realizează în spaţiul special amenajat în acest scop.

CAPITOLUL IV – SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEŢEI AGROALIMENTARE SI A TARGULUI DE ANIMALE

Articolul 10

Piata Agroalimentară oferă utilizatorilor pieței următoarele dotari si  servicii:

a) Igienizare şi salubrizare în perimetrul platoului pieţei, suprafeţele de trotuar şi căile de acces;

b) Punct cu apă potabilă pentru spălarea legumelor și fructelor;

c) Acces la reţeaua de energie electrică, apă și iluminat public;

d) Monitorizarea video a sectoarelor din Piaţa –partiala;

e) Acces la grupul sanitar;

f)  spatii pentru depozitarea marfurilor si a ambalajelor;

g) spatii pentru pastrarea echipamentelor de lucru si de protectie;

h) spatiu pentru amplasarea cantarului de control;

i) spatii pentru pastrarea materialelor de curatenie;

j)  punct cu mijloace iniţiale de intervenţii P.S.I;

k) birou administrativ;

l)  punct pentru colectarea deşeurilor rezultate din activitatea comercială;

m) punct de control veterinar ;

Articolul 11

Targul de animale oferă utilizatorilor pieței următoarele dotari si  servicii:

Punct monitorizare si control ( poarta );

Dezinfector;

Punct taxare;

Spatiue separare animale bolnave;

Rampa descarcare;

Rampa incarcare;

Fantana apa potabila cu cumpana;

Grup sanitar;

Poarta de evacuare in caz de evenimente neprevazute;

Panou afisier cu preturi;

Gard de imprejmuire;

Spatii pentru depozitarea deseurilor

CAPITOLUL V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR PIEŢEI AGROALIMENTARE SI A TARGULUI DE ANIMALE3

Articolul 12

Utilizatorii Pietei agroalimentare și ai Targului de animale au următoarele drepturi:

să obţină informaţii despre tarifelor practicate în piaţă, orarului de funcţionare al pieţei, accesul la toate serviciile oferite de administraţia pietei;

Sa solicite incheierea unui  contract  pentru ocuparea  unui spatiu sau a unei  mese pentru comercializarea produselor la tarifele aprobate prin HCL;

Sa solicite ocuparea unui spatiu sau a unei mese / zi  prin achitarea taxei aprobata prin HCL;

Articolul 13

Utilizatorii pietei agroalimentare si a targului de animale au următoarele obligații:

afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale;

respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;

inscripţionarea numelui și denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;

menţinerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul sau în funcție de orarul stabilit de către administrația pieței;

să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat sau construit;

să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers sau direct din autovehicul pe platoul pieței;

să respecte programul de funcionare stabili ;

să nu ocupe căile de acces pietonale și auto prin expunerea produselor oferite la vânzare;

să respecte programul de acces auto în piaţă în intervalul orar stabilit;

să nu afișeze și să nu expună mărfuri în fața sau lângă locul, masa sau spațiul de vânzare atribuit sau deținut cu orice titlu, în afara limitelor stabilite și fără achitarea taxei sau a tarifului aprobat în acest sens prin Hotărârea Consiliului Local;

să aibă o ținută decentă și un limbaj civilizat în relația cu cetățenii aflați în piețe.

Producătorii agricoli persoane fizice sunt obligați să completeze în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, cantitățile de produse care le au la vânzare, acesta constituind documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum și al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.

Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conține informații cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului și prețul de vânzare.

La solicitarea administratorului pieței, al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Admnistratiei Pieței și a Targului de animale și al altor instituții și organe de control, producătorii agricoli sunt obligați să prezinte documentele de atestare a legalității actului comercial efectuat, respectiv atestatul de producător, carnetul de comercializare a produselor agricole din sectorul agricol.

Producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, prezintă obligatoriu administratorului pieței extrasul din Registrul agricol emis de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma,/gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține exploatatia agricola..

Aranjarea, expunerea și vânzarea produselor agricole se face numai pe mesele, vitrinele și în locurile repartizate de administrația pieței, fiind interzisă vânzarea produselor pe alte mese, vitrine sau prin extindere pe mesele alăturate, pe suprafața căilor de circulație, culoare de trecere printre mese, trotuare, paviment, cât și în afara sectoarelor aprobate sau alte locuri decât cele repartizate.

Producătorii agricoli nu pot vinde produse agricole direct din autovehicule pe platoul din incinta pieței, fără aprobarea administratorul pieţei și sunt obligați să scoată autovehiculul din incinta pieței la cererea întemeiată a persoanelor menționate mai sus.

La sfârșitul zilei, producătorii agricoli nu au voie să-și lase produse agricole pe mese, sub mese sau la producătorii agricoli învecinați, marfa trebuie să fie transportată la domiciliu sau la locul de depozitare propriu.

Producătorii agricoli nu au voie să comercializeze produsele agricole ale altor producători care nu sunt la vânzare și care nu au închiriată masă sau loc pentru acea perioada.

Se interzice cedarea folosinţei locurilor de vânzare atribuite producătorilor agricoli.

Producătorii agricoli sunt obligați să asigure curățenia la mese, la locurile și spațiile de vânzare, pe căile de acces, sau pe culoarele de trecere dintre mesele sau locurile de vânzare;

Condiții necesare valorificării produselor primare și procesate in spatiile acoperite  destinate vânzării produselor de origine animală, de către producătorii particulari :

Să  dețină  document  de  înregistrare  sanitar-veterinară  și  pentru  siguranța alimentelor valabil pentru activitatea de vânzare directă (lapte, ouă, miere) sau vânzare cu amănuntul (produse lactate) ;

Să dețină atestat de producător eliberat de către primărie si documente care atestă starea de sănătate a animalelor (de la care provin produsele) și a vânzătorului ;

Să posede echipament de protectie sanitară corespunzător (halat, sorț, mânecare, bonetă și mănuși de unică folosință, masca faciala in perioade de pandemii) ;

Utilizarea de cântare verificate metrologic ;

Să păstreze curățenia la locul de vănzare ;

Produsele să fie etichetate corespunzător ;

Să-și conducă graficele de temperatură prin înregistrarea temperaturii vitrinei frigorifice pe care o ocupă;

Comercializarea ouălor este permisă doar în sectorul special destinat, fiind interzisă expunerea spre vânzare împreună cu alte produse.

La solicitarea lucrătorilor cu atribuții de control din cadrul Serviciului Public Administrarea Piețe și Obor, comercianții sunt obligați să prezinte documentele de atestare a legalității actului comercial efectuat: atestat de producător, carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, act de identitate, etc..

Producătorii agricoli nu au voie să păstreze temporar sau să depoziteze, în mesele sau vitrinele din sectorul respectiv de produse de origine animală, alte produse și mărfuri (inclusiv flori) decât cele premise;

Producătorii agricoli din sectorul destinat vânzării produselor de origine animală, nu vor permite unor persoane străine să depună spre păstrare sau să depozitare mărfuri și produse în mesele și vitrinele frigorifice .

Producătorii agricoli din sectorul destinat vânzării produselor de origine animală nu au voie să conecteze radiatoare electrice sau alte aparate de încălzit la instalația electrică aferentă pieței, să monteze alte corpuri de iluminat sau să conecteze orice alt aparat sau echipament care ar putea afecta buna funcționare a instalației electrice proprietatea pieței.

 Comercianții din sectorul destinat vânzării de produse de origine animală sunt obligați să asigure curățenia la mese, vitrine frigorifice, pe căile de acces sau pe culoarele de trecere.

Articolul 14

Utilizatorii Pieței Agroalimentare sunt:

orice persoană juridică care desfăşoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;

asociaţiile familiale, precum şi persoanele fizice autorizate, inclusiv meşteşugarii;

producătorii agricoli individuali şi asociaţiile acestora, care îşi comercializează propriile produse agricole şi agroalimentare;

persoanele fizice care îşi vând ocazional bunurile proprii în pieţe organizate în acest scop.

Articolul 15 Reguli aplicabile producătorilor agricoli

Accesul în piață al producătorilor agricoli, repartizarea de mese, vitrine și cântare se face conform prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și respectiv H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

În piata agroalimentara spațiile de vânzare sunt solicitate de regula de catre producătorii agricoli persoane fizice deținătoare ale unui atestat de producător și ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodăria/ferma proprie.Numarul solicitarilor atat pentru spatiile acoperite, cat si pentru spatiile neacoperite nu depaseste numarul locurilor/suprafetelor existente astfel incat se exclude licitatia.

În sectoarele din piața pot comercializa produse atat producătorii agricoli cât și persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale, precum şi alte persoane juridice.

    Producătorii agricoli au dreptul la închirierea unor mese, și/sau alte spații din piața printr-o solicitare adresată Administratiei Pieței și a Targului de animale însoțită de copii după documentele care atestă calitatea de producător și copie după actul de identitate.

Locurile de vânzare pentru producătorii agricoli se atribuie în ordinea solicitărilor;

Mesele se închiriază pe o perioada de la o luna la un an  calendaristic, iar spatiile neacoperite la solicitare in ziua respectiva conform taxei aprobata prin HCL.

Administratorul pieței sau persoana desemnată este obligată să înscrie în registrul de evidență special înființat, datele de identificare ale producătorilor agricoli care au închiriat masa sau locul de vanzare, data, seria și numărul chitanței care atestă plata taxei.

Articolul 16 – Reguli privind inchirierea  meselor, a  locurilor sau spațiilor de vânzare din sectoarele neacoperite  pentru producătorii agricoli/persoane fizice autorizate, persoane juridice

Atribuirea de mese, locuri sau spații de vânzare în piata, se va realiza cu respectarea următoarelor reguli:

-atribuirea meselor în sectorul de zarzavat-legume,  fructe, flori,lactate si oua se poate face pe o perioada de la o luna la un an calendaristic, contra unei taxe stabilite prin HCL, in baza unei solicitari scrise si depuse la administratia pietei;

-utilizatorii pot depune cerere pentru o singura masa ,iar pentru spatiile neacoperite depun cerere pentru o anumita suprafata ( mp), suprafata care  se va acorda in limita spatiului disponibil in ziua intrarii in piata;

-utilizatorii care au inchiriata o masă si nu achită taxa de închiriere până în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare, pentru luna următoare, nu mai poate folosi acea masă, care poate fi atribuită altui producător, dacă există cereri în acest sens iar dacă nu a fost solicitată acea masă, ea poate fi atribuită celui care a incheiat contractul în schimbul plății taxei /mp/zi.

-administratorul pieței își rezervă dreptul de a da spre folosință unui producător, masa, locul sau spațiul contractat de un alt producător, dacă până la ora 10:00 dimineața, acestea nu au fost ocupate de titular;

-la nivelul administrației pieței sunt constituite evidențe privind situația contractarii meselor, taxele de închiriere zilnice achitate de producători, precum și alte evidențe utile.

-în momentul încheierii contractului de inchiriere sau al plății taxei /mp/zi, utilizatorul va lua la cunoștință  regulile privind închirierea meselor, locurilor sau spațiilor de vânzare de prevăzute in  prezentul Regulament.

Articolul 17 – Reguli aplicabile producătorilor agricoli și comercianților care vând produse agricole și mărfuri în Targul de animale

Activitatea comercială prestată în incinta Targului de animale de către producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, asociații familiale și persoane juridice, se poate desfășura numai având la bază documentele legale care să ateste calitatea de comerciant și cu respectarea legislației din domeniu.

La solicitarea lucrătorilor cu atribuții de control din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale, comercianții sunt obligați să prezinte documentele de atestare a legalității actului comercial efectuat.

Toți comercianții sunt obligați să achite taxa de intrare în Targul de animale aprobat prin Hotărârea Consilului Local Jibou, taxa afișata la loc vizibil la intrare.

Se interzice utilizarea ”litrei” la măsurarea cantităților de cereale, comercianții fiind obligați să utilizeze doar mijloace măsurare verificate metrologic.

Comercianții din Targul de animale sunt obligați să asigure curățenia la locurile sau spațiile de vânzare atribuite, pe căile de acces sau pe platoul targului.

CAPITOLUL VI – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

ADMINISTRATORULUI PIEŢEI SI A TARGULUI DE ANIMALE

Articolul 18

Drepturi şi Obligaţii generale:

Administratorul pietei si a targului de animale :

elaborează regulamentul de funcţionare al pieţei si targului de animale, îl supune spre aprobare autorităţilor publice locale;

-verifică dacă utilizatorii pieţei si targului de animale au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale şi nu permite accesul altor comercianți;

-verifică dacă persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale sau persoanele juridice, care desfăşoară activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în perimetrul pieţei, au afişate numele/denumirea iar pentru societăţile comerciale şi sediul social;

-afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul, orarul de funcţionare, precum şi taxele practicate în piaţă si targul de animale;

-sprijină organele de control autorizate;

-răspunde de programul de funcționare a pieței, accesul autovehiculelor, ordinea, disciplina și curățenia în piață.

-nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;

-propune taxele pentru serviciile prestate, le supune aprobării Consiliului Local şi asigură afişarea acestora;

-asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

-controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu

răspunde de salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL VII – CONTRAVENȚII

Articolul 19

Constituie contravenţii și se sancționează cu amendă conform reglementarilor in vigoare următoarele fapte:

Neasigurarea curățeniei la mese, la locurile și spațiile de vânzare, pe căile de acces, sau pe culoarele de trecere dintre mesele sau locurile de vânzare, de către oricare dintre utilizatorii pieței sau oborului;

Utilizarea unui limbaj neadecvat în relația vânzător – cumpărător, cât și între utilizatorii pieței (targului);

Aranjarea, expunerea, depozitarea și vânzarea produselor agroalimentare la altă masă, vitrină frigorifică, loc sau spațiu de vânzare, altele decât cele atribuite de către administratorului pieţei sau de lucrătorii cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale și pentru care a achitat taxa/tarife stabilite;

Neetalarea mijloacelor de măsurare în mod corespunzător şi neafişarea la loc vizibil;

Fapta producătorilor agricoli care procedează la comercializarea produselor agricole aparținând altor producători care nu sunt prezenți în piață, în acea zi, respectiv nu au plătit taxa zilnică sau dacă au plătit taxa lunară de închiriere nu sunt în piață pentru a comercializa produse agricole;

Nerespectarea regulilor aplicabile producătorilor agricoli și comercianților din sectorul destinat vânzării de produse de origine animale;

Ocuparea mesei, locului, vitrinei frigorifice, spațiului de vânzare sau al oricărei suprafațe din platoul pieței, în scopul comercializării de produse agricole și/sau alte mărfuri, fără acordul administratorului pieţei sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale și fără achitarea taxei aferente;

Aranjarea și expunerea produselor și mărfurilor proprii în afara limitelor stabilite pentru masa, locul, spațiul din platoul pieței sau spațiul de vânzare atribuit sau deținut cu orice titlu, fără acordul administratorului pieţei sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale și fără achitarea taxei aferente aprobate prin Hotărârea Consilului Local;

Refuzul producătorilor agricoli, persoanelor fizice autorizate, asociații familiale și alte persoane juridice de a prezenta lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale documentele care atestă calitatea de producător/comerciant acordate conform legislaţiei în vigoare;

Comercializarea altor mărfuri, altele decât cele conforme cu specificul pieței.

Refuzul comercianților de a scoate din incinta pieței autovehiculul folosit pentru transportul produselor și mărfurilor, în intervalul când accesul în piață este interzis sau la cererea întemeiată a administratorului pieţei sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale.

Aruncarea de deșeuri menajere, deșeuri stradale sau deșeuri de grădină în containerele punctului de colectare a deșeurilor amenajat în incinta piețelor (targului), de către persoane fizice care nu sunt utilizatori ai pieței;

Continuarea utilizării de mijloace de măsurare proprietatea utilizatorilor pieţei (targului) la care s-a constatat că nu sunt verificate metrologic, de lucrătorii cu atribuții de control din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale şi care au dispus interzicerea folosirii lor.

Fapta producătorilor agricoli, comercianților persoane fizice autorizate, asociații familiale sau persoane juridice care aranjează, expun şi depozitează mărfurile într-un mod care blochează căile de acces, culoarele de trecere printre mese sau alte locuri de vânzare și care refuză să le ridice și să le mute în locurile stabilite, la cererea administratorului pieței sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale;

Fapta producătorilor agricoli, comercianților persoane fizice autorizate, asociații familiale sau persoane juridice care vând produse agricole direct din autovehicule pe platoul din incinta pieței, fără aprobarea administratorului pieţei sau al lucrătorilor cu atribuții din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale și care refuză să înceteze acest tip de vânzare;

Fapta producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, asociații familiale sau reprezentanți ai persoanelor juridice de a permite păstrarea temporară sau depozitarea în masa, vitrina, locul sau spațiul de vânzare deținut cu orice titlu, a unor produse și mărfuri care aparțin unor persoane străine (exemplu: țigări);

 Fapta comerciantului, căruia i-a fost încredințat spre folosință un loc, masă, vitrină frigorifică, sau spațiu de vânzare în incinta Piețetei Agroalimentare de către Serviciul Public Piata Agroalimentara si Targul de animale ,de a conecta fără aprobare radiatoare electrice, aparate de încălzit la instalația electrică aferentă pieței, de a monta alte corpuri de iluminat sau de a conecta orice alt aparat sau echipament care ar putea afecta buna funcționare a instalației electrice proprietatea pieței.

Articolul 20

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 19, se fac de către lucrătorii Serviciului Public Poliția Locală Jibou precum si alte organe de control (DSVSA, POLITIA NATIONALA, DSP, GNM, DIRECTIA AGRICOLA, PROTECTIA CONSUMATORULUI, etc), in functie de fapta comisa.

Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele cuprinse în O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 21

Prezentul Regulament de funcționare va fi adus la cunoştință publicului şi utilizatorilor, prin afişare, în incinta pieței agroalimentare, precum şi prin publicarea pe site-ul Primăriei orasului Jibou.

Nerespectarea prezentului Regulament de către utilizatorii pieței si a targului atrage răspunderea patrimonială, contravențională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

Instituțiile și organele competente conform legislației în vigoare şi lucrătorii cu atribuții de control din cadrul Serviciului Public Piata Agroalimentara si Targul de animale vor veghea la respectarea drepturilor şi obligațiilor utilizatorilor pieței si oborului, aşa cum sunt prevăzute în regulament și în celelalte acte normative care reglementează activitatea din domeniu.

Prezentul Regulament de funcționare va putea fi modificat şi/sau completat cu aprobarea Consiliului Local al orasului Jibou.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA