HOTĂRÂREA nr.160 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.160

Din 18.12.2018

Privind prelungirea contractului  de comodat  nr.10.922/2008

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-adresa nr. 2998687 din 14.12.2018 a Inspectoratului de Jandarmi Sălaj  prin care se solicită prelungirea contractului  de comodat  nr.10.922/2018;

-raportul  nr.15.207 /14.12.2018 a Serviciului Contabilitate;

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu perevederile art.36 alin.( 2) lit. c ,d  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completarile ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea  contractului  de comodat  nr.10.922 /2008 încheiat între UAT Oraș JIBOU și Inspectoratului de Jandarmi Sălaj pentru utilizarea gratuită a spațiului situat în orașul Jibou str.Horea nr.19 .

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr.10.922/2008 pe o perioada de 5 ani.

Art.3 Cu ducerea   la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnnul primar.

Art.4 Prezenta se comunică  cu:

-Inspectoratul de Jandarmi Sălaj

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul contabilitate

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria