HOTĂRÂREA NR. 187 Din 19. 12 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  187

Din 19. 12  2017

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2017

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinara

   Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar ;

    – Raportul nr. 14.557/18.12 2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2017.

    – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă contul de executie  bugetara  pentru trim.IV 2017 potrivit anexei parte integranta din prezenta.

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA