HOTĂRÂREA NR. 95 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 95

                                                 Din 29 septembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local potrivit H.C.Judetean Salaj nr.95/28.08.2015

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie  2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local conform Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr. 95/29.08.2015, astfel:

VENITURI        77,70 mii lei                                     CHELTUIELI   77,70 miilei

11.02.02.Sume defalcate din TVA pt                              Cap.84.02 STRAZI

   finantare drumuri comunale       77,70 miilei            Cheltuieli materiale 77,70 miilei

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

             ing. Almas Ioan                                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria