HOTARAREA NR. 32 Din 23 februarie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 32

                                                Din 23 februarie 2016

Privind reactualizarea  Regulamentului pentru eliberarea autorizatiilor in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie public ape raza Orasului Jibou, precum si alte activitati recreative si distractive  pentru societati comerciale si persoane fizice autorizate si inregistrate de catre Registrul Comertului.

            Consiliul Local al  oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 23.02.2016,

            Având în vedere referatul nr.1892/2016 al Biroului buget, finante, contabilitate, impozite si taxe, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile:

            In temeiul  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă reactualizarea  Regulamentului pentru eliberarea autorizatiilor in vederea desfasurarii activitatii de alimentatie public pe raza Orasului Jibou, precum si alte activitati recreative si distractive  pentru societati comerciale si persoane fizice autorizate si inregistrate de catre Registrul Comertului, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi d-na Becea Floare, inspector biroul buget, finante, contabilitate,impozite si taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            –  D-na Viceprimar

– Biroul buget, finante, contabilitate, impozite si taxe

– Institutia Prefectului Judetului  Salaj

– Mijloace de publicitate

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

               Vincze Ioan                                                     Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria