HOTĂRÂREA nr.66 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.66

Din 25.05.2021

Privind alocarea  de sume, din bugetul local al orasului Jibou

pentru premierea veteranilor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi

care domiciliaza pe raza orasului Jibou

         Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         -raportul nr.6982 /20.05.2021 prin care se propune alocarea  de sume, din bugetul local al orasului Jibou pentru premierea veteranilor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care domiciliaza pe raza orasului Jibou;

         – Referatul de aprobare a domnului primar nr.6981/20.05.2021;   

         – adresa nr. 15 din 20.05.2021 a Asociatiei  Nationala a Veteranilor de Razboi, Filiala Judeteana Salaj;

         Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

           Vazand prevederile legii nr 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ,a legii nr 44/1994 priovind veteranii de razboi,precum si unele drepturi alșe invalizilor si vadivelor de razboi ,repulicata

     În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b  alin 7 litb , art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  acordarea  sume de 1.000 lei de persoana pentru veteranii de război si 300 lei de persoană pentru vaduvele veteranilor de razboi conform anexei.

Se aproba includerea pe lista suplimentara  a persoanelor care nu sunt incluse pe lista  si care sunt veterani sau vaduve ale veteranilor de razboi.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Compartimentul Contabilitate

         -Dosar de ședință /dosar hotărâri

         -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA