Hotararea nr. 67 din 30 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 67

                                                Din 30 septembrie  2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  lunile septembrie si octombrie 2014

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30septembrie  2014,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă d.ra consilier  Neagota Victoria pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna septembrie 2014.

            Art. 2 – Se allege presedinte de sedinta dl.consilier Muresan Augustin pentru conducerea sedintelor Consilului Local din luna octombrie 2014.

            Art. 3    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                       Prof. Neagota Victoria                                 SECRETAR ORAS,

                                                                                  Opriş Maria