HOTĂRÂREA NR. 40 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40

Din 25 aprilie 2017

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe anul 2016

    Consiliul Local al Oraşului Jibou:

    Având în vedere:

     -expunerea de motive  nr. 4098 din 03.04.2017 a domnului Primar

     -raportul  nr. 4097din 03.04.2017  al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local

     -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

     În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe anul 2016 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria