HOTĂRÂREA NR. 86 Din 29.06. 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.86

Din   29.06. 2021

Privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

         Având în vedere:

         – Referatul de aprobare nr. 8371/24.06. 2021 a domnului Primar ;

         -raportul nr.8372/24.06..2021 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru sustinerea financiara a cercului de pictura  in vederea inramarii  picturilor realizate  pentru expozitia  de pictura  pe panza de dimensiuni mari El Zorab

         -cererea nr.42/08.06.2021 de la Clubul Copiilor Jibou

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

        Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1         Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei în vederea înrămării  picturilor realizate  pentru expoziția  de pictură  pe pânză de dimensiuni mari El Zorab  care ulterior vor fi donate primăriei .

         Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

         Art.3          Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         – Clubul Copiilor Jibou

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate /mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL                                                                                                  OPRIȘ   MARIA