HOTĂRÂREA nr.36 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr.36

Din 28 Martie 2017

privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv

și casarea unor bunuri

            Consiliul local al orasului Jibou,

            Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.3496 din 21.03.2017 -Compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate , Impozite și taxe;                                                                                                                             

          -expunerea de  motive a domnului Primar nr.3499 din 21.03.2017, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

           Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor ,datoriilor  și capitalurilor proprii.

           Văzând  prevederile art.36 alin (9)  din Legea nr.215/2001 2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor art.45 alin (1 și 3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Aprobă rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2016  a elementelor de activ și pasiv  conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta .

     Art.2 Aprobă scoaterea din evidența  prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate  fizic  și moral conform anexei nr.2 parte integrantă din prezenta.

     Art.3 Comisiile pentru evaluarea și valorificarea   mijloacelor fixe  casate  numite  prin Dispozitia Primarului va proceda  la valorificarea eficientă a acestora  cu respectarea  prevederilor HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată  și de valorificare a bunurilor  aparținând  instituțiilor publice,cu modificările și completările ulterioare.

     Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, doamna

Opriș Dorina  șef Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe și comisia de valorificare a  bunurilor casate.

     Art.5  Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            – Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

            -Mass-media/publicitate

                                  Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                 Micle Corina

               Muresan Augustin

                Csatlos Sandor