HOTĂRÂREA nr.20 Din 18.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.20

Din 18.02.2020

Privind actualizarea HCL nr.60/2018 și HCL nr.35/2019 prin completare

cu investitiile aferente obiectivelor , sursa de finantare si estimarea privind finalizarea proiectelor

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 1617 /10.02.2020 al Compartimentului Managemant de proiecte și achiziții publice ;

-referatul de aprobare a primarului orașului Jibou nr. 1616/10.02.2020, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

-HCL nr. 60 din data de 26.06.2018 prin care s-a aprobat  solicitarea de trecere a unor terenuri situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Roman,concesionate  Companiei Naționale de Căi ferate  C.F.R.  S.A. în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou;

– HCL nr. 35 din 18.04.2019, privind modificarea art 1 din HCL nr. 60/2018 privind   aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local  al Orasului Jibou  și administrarea Consiliului Local Jibou, jud.Salaj;

-Adresa nr.7/3/3/199/03.02.2020 a Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA  inregistrata la sediul Primariei orasului Jibou sub nr. 1423/05.02.2020, prin care se solicita actualizarea prin completare a HCL nr. 35/2019 cu obiectivele de investitii;

Văzând prevederile Art. 292(1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. 129(1) art.129 (2) lit.c , Art.139 şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

Hotărăște:

Art.1(1)  Se aprobă  actualizarea HCL nr.60/2018 și HCL nr.35/2019 prin completare cu investitiile aferente obiectivelor , sursa de finantare si estimarea privind finalizarea proiectelor prezentate astfel:

     (2)   Modernizare parc CFR, orașul Jibou, jud. Sălaj

            Parcela lotul I, în suprafață de 4055mp are acces la artera principală a orașului Jibou, str. 22 Dcemebrie 1989 .Pe această parcelă se intenționează amenajarea unui spațiu pentru petrecerea timpului liber și amenajare spații verzi.

 Investiția presupune:

 • amenajare alei pietonale din dale prefabricate ;
  • sistem de irigare automatizat;
  • realizare sistem de iluminat public:
  • inierbare suprafete orizontale;
  • plantare arbori ornamentali;
  • cosmetizare vegetație existentă:arbori și arbuști;
  • dotări aferente spațiilor verzi: bănci din lemn, coșuri de colectare deșeuri publice;
  • complex de joacă.

Valoarea estimată a investiției: 200 000 lei

Perioada de execuție: 8 luni

Sursa de finanțare: Buget local

(3). Reabilitare și modernizare Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vîrstnice, orașul Jibou, jud. Sălaj

            Lotul II, în suprafață de 1000mp – Dispensar CFR clădire întăbulată regim de înălțime P+1E, Sd= 207mp, se propune a fi reabilitată structural și modernizată în scopul oferirii serviciilor sociale o îmbunătățire a calității vieții precum și prevenirea marginalizării persoanelor vârstnice aflate intr-o situație de dificultate.

Servicii oferite:

 • servicii de găzduire și hrană;
 • îngrijire personală și medicală;
 • recuperare și readaptare;
 • activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber;
 • asistență socială și psihologică.

Investiția presupune:

 • reabilitare structurală: subzidire fundație, înlocuire șarpantă și elemente aferente ;
 • montare tâmplărie PVC
 • reabilitare termică;
 • refacere fațade;
 • reabilitare instalații electrice, sanitare și termice;
 • lucrări de finisaje interioare;
 • amenajare spațiu de recreere;
 • amenjare curte interioară;
 • împrejmuire teren.
 • Dotări:mobilier, aparate electrocasnice, aparte electronice.

Valoare estimată a investiției: 1 200 000 lei

Perioada de execuție: 14 luni

Sursa de finantare: Buget local

(4) Reabilitare și modernizare drum de acces Parc Industrial și strada Amurgului din orasul Jibou, jud. Salaj

            Privind lotul III si IV in suprafata de 5 470mp cu destinatie drum de acces respectiv 1 280mp strada Amurgului, se propun urmatoarele categorii de lucrări:

 • Reabilitare structură rutieră;
 • Canalizare pluvială pentru scurgerea apelor;
 • Amenajare troture pietonale;
 • Amenajare locuri de parcare;

Valoare estimată a investiției: 2 500 000 lei

Perioada de execuție: 14 luni

Sursa de finanțare: Buget local

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

Art.3 Prezenta se comunică cu:.

            -Compania Națională de Căi ferate  C.F.R.  S.A. 

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Biroul urbanism

            -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA