HOTARAREA NR. 121 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 121

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele care fac parte din parcul auto al Primariei Orasului Jibou.

            Consiliul Local al Orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– raportul nr. 14463/19.11.2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate, expunerea de motive a d.nei viceprima si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jibou.

– in baza prevederilor art.1 alin.5 din Legea nr. 258/2015 privind modificarea si completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;

            In temeiul art. 36(9)  şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă consumul lunar de carburanti pentru autoturismele care fac parte din parcul auto al Primariei Orasului Jibou in limita maxima de 150 litri/luna/vehicul incepand cu luna decembrie 2015.

Art.2  Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga HCL nr. 87/28.09.2010.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

–    Institutia Prefectului Judetului Salaj

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Pop Iulius Emmanuel                                     Contrasemneaza:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria