HOTĂRÂREA nr 158 Din 24.11 2017

ROMANIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA nr  158

Din  24.11 2017

Privind completarea  domeniului public de interes local cu  un teren  situate in intravilanul orasului Jibou

         Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară

Având în vedere

– expunerea de motive a d-lui Primar

– raportul nr13.081/10.11  2017  al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat, privind completarea  domeniului public de interes local cu  un teren  situate in intravilanul orasului Jibou  achizionat  de catre UAT oras Jibou  prin Contractul de vanzare-cumparare nr 1259/26.04.2017.

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

     In conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publica,  cu modificările şi completările  ulterioare;

    In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

    In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1 – Se completează domeniul public de interes local al orasului Jibou , Sectiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea   unui imobil – teren in suprafata de 789 mp situat in intravilanul orasului Jibou inscris in CF 53.087 Jibou,str. Castanilor  avand elementele de identificare prezentate in anexa la prezenta parte integranta din prezenta .

    Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art. 3 – Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populatia orasului, prin afisare

         –   Dosar hotărâri/dosar de sedinta

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria