HOTĂRÂREA nr. 22 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL  SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 22

Din 28.02.2017

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2017

Consiliul local al orasului JIBOU intrunit in sedinta ordinara a Consiliului local din 28.02.2017

            Având în vedere

            Raportul nr 1644/14.02.2017 al Sc Parc Industrial SRL  la  31.12.2016

            Expunerea de motive a domnului Primar

            Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

            Potrivit prevederilor art 36.alin.a  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată :

            În temeiul prevederilor art.45  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale Sc Parc Industrial SRL   potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

            Art.2-Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

            Art.3-Prezenta se comunică cu:

                     -Domnul Primar

                     -SC Parc Industrial Srl

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj

                     -Serviciul buget finanțe ,contabilitate 

                      -Dosar de ședință/publicitate

Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria