HOTĂRÂREA nr.143 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.143

Din 29.10.2019

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. III 2019

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr. nr.12962 /22.10.2019 al Serviciului,Buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim III 2019;

-expunerea de motive  nr.12961 din 22.10.2019 a   domnului Primar ;

           -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim.III 2019 astfel:

                                                  NR CRT VENITURI COD PREVEDERI AN  2019 PREVEDERI TRIM I + II + III 2019 INCASARI La 30.09.2019
1. VENITURI TOTALE din care :   32.093.600 28.475.240 16.671.130
1.1 Sume def tva  din care 11.02 3.266.870 2.827.870 2.435.370
1.1.1 Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 1.166.340 1.166.340 1.143.840
1.1.2 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 100.530 100.530 100.530
1.1.3  Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 2.000.000 1.561.000 1.191.000
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18 6.369.170 6.078.590 1.511.577
1.2.1 Subv de la  bug stat 42.02 6.300.040 6.009.460 1.442.445
1.2.2 Subv. de la alte administratii 43.02 69.130 69.130 69.132
1.3 Sume primite de la UE 48.02 455.150 455.150 455.149
1.4 Sume exceed an precedent 40.02.14 9.274.050 8.830.060 2.895.249
1.5 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata 40.02.16 993.180 993.180 941.590
1.6 VENITURI CURENTE 00.02 11.735.180 9.290.390 8.432.195
1.6.1 impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 10.000 7.000 6.421
1.6.2 Cote def imp venit 04.02.01 6.320.000 4.800.000 4.363.320
1.6.3 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean 04.02.05 1.050.000 750.000 560.524
1.6.4 Imp cladiri PF 07.02.01.01 567.700 528.100 453.904
1.6.5 Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 1.090.000 1.000.000 1.002.719
1.6.6  Impozit teren PF 07.02.02.01 180.000 155.000 139.315
1.6.7 Imp teren PJ 07.02.02.02 100.000 70.000 84.168
1.6.8 Imp teren extravilan 07.02.02.03 200.000 175.000 180.710
1.6.9 Taxe judiciare timbru 07.02.03 125.000 95.000 92.303
1.6.10 Impozit spectacole 15.02 3.480 3.480 2.018
1.6.11 Imp mij transp PF 16.02.02.01 500.000 454.000 452.940
1.6.12 Imp mij transport PJ 16.02.02.02 230.000 180.000 155.566
1.6.13 Taxe tarif elib licente 16.02.03 220.000 180.430 71.437
1.6.14 Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 24.000 21.000 11.224
1.6.15 Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 38.000 33.000 27.063
1.6.16 Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 609.000 478.490 470.791
1.6.17 Venit prest servicii(salubriz) 33.02 60.000 31.890 27.281
1.6.18 Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 2.000 2.000 508
1.6.19 Venit amenzi 35.02 370.000 300.000 290.257
1.6.20 Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 36.000 26.000 7.941
1.6.21 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 31.785
2. CHELTUIELI TOTAL COD 32.093.600 28.475.240 14.585.543
2.1 Autoritati publice 51.02. 3.618.790 2.796.820 2.490.732
2.1.1 Chelt personal   2.890.200 2.173.300 2.033.055
2.1.2 Chelt materiale   542.750 449.400 314.213
2.1.3 Alte cheltuieli(59.40)   85.340 73.620 59.780
2.1.4 Chelt capital   100.500 100.500 83.684
2.2 Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= 54.02 296.800 238.180 181.817
2.2.1 Ch personal   237.500 180.240 175.582
2.2.2 Ch materiale   9.300 7.940 6.235
2.2.3 Fd rezerva   50.000 50.000 0
2.3 Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 793.000 616.890 542.709
2.3.1 Chelt personal   709.000 537.840 519.631
2.3.2 Ch materiale   34.000 29.050 23.078
2.3.3 Chelt capial   50.000 50.000 0
2.4 Invatamant 65.02 4.159.380 3.927.380 2.102.556
2.4.1 Chelt materiale   1.105.800 1.105.800 698.722
2.4.2 Proiecte cu finantare   1.073.740 1.073.740 951.845
2.4.3 Burse   35.000 23.000 21.000
2.4.4 Asistenta sociala/ Ajutor social   159.840 159.840 72.258
2.4.5 Chelt capital   1.785.000 1.565.000 358.731
2.5 Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 1.427.200 1.349.650 401.264
2.5.1 Ch personal   360.800 283.800 258.358
2.5.2 Cheltuieli materiale   5.400 4.850 906
2.5.3 Transfer spital   1.061.000 1.061.000 142.000
2.6 Cultura,recreere,religie 67.02 934.950 876.800 535.145
2.6.1 Chelt personal   184.400 139.700 133.513
2.6.2 Ch materiale   380.550 372.100 230.946
2.6.3 Alte chelt-Asociatii si fundatii   125.000 120.000 70.686
2.6.4 Chelt capital   245.000 245.000 100.000
2.7 Asistenta sociala 68.02 3.217.500 2.290.500 2.146.103
2.7.1 Cheltuieli personal asistenti   1.454.000 1.074.000 996.645
2.7.2 Indemnizatii handicapati   1.650.000 1.186.000 1.136.414
2.7.3 Ajutor social –incalzire lemne   73.500 8.500 1.144
2.7.4 Asociatii si fundatii   30.000 15.000 9.000
2.7.5 Ajutor urgenta   10.000 7.000 2.900
2.8 Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 4.040.130 3.614.000 2.279.199
2.8.1 Cheltuieli materiale   450.000 385.000 283.887
2.8.2 Chelt capital   3.590.130 3.229.000 1.995.312
2.9 Protectia mediului 74.02 923.470 806.830 433.408
2.9.1 Cheltuieli personal   352.740 291.850 273.793
2.9.2 Cheltuieli materiale   270.730 214.980 159.615
2.9.3 Chelt capital   300.000 300.000 0
2.10 Actiuni generale ec, comerciale 80.02 184.000 171.000 157.140
2.11 Transporturi, strazi 84.02 12.093.410 11.382.220 3.027.287
2.11.1 Cheltuieli personal   849.500 642.350 595.132
2.11.2 Cheltuieli materiale   1.418.400 1.314.360 1.068.901
2.11.3 Chelt capital   9.825.510 9.425.510 1.363.254
2.12 Alte actiuni economice Proiecte  de dezv multifunctionale 87.02 404.970 404.970 288.183
  EXCEDENT   2.085.587

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și dna Opriș Dorina,Șef serviciu buget finanțe contabilitate.        

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Servbiciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL                                                                                                 OPRIȘ MARIA