HOTARAREA NR.27 din 30 aprilie 2013

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.27

Din 30 aprilie 2013

Privind aprobarea  bugetului SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 30.04.2013.

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.51/26.04.2013 privind principalele prevederi bugetare pe anul 2013, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  bugetul  pentru anul 2013  la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Muresan Augustin                                                                              SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria