HOTĂRÂREA NR. 177 Din 19.12.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                 

HOTĂRÂREA NR. 177

Din 19.12.2017

Privind acceptarea propunerii ofertei de donație  a unui teren aflat în proprietatea 

Parohiei  Reformate Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

    – Expunerea de motive a domnului Primar

    – Raportul nr.13.991 din 04.12.2017 al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, privind acceptarea propunerii ofertei de donație  a unui teren aflat în proprietatea  Parohiei  Reformate Jibou, teren necesar investițiilor care se vor  realiza în zonă, respectiv bloc de locuințe;

   – adresa nr.13217/15.11.2017 a Parohiei Reformate Jibou;

   – Decizia nr 1/2017 și Avizul favorabil al Președentiei  Eparhiei  Reformate de pe lângă Piatra Craiului prin care se comunica intenția de a  dona o parcelă de teren intravilan  în suprafata de 262 mp din proprietatea Parohiei  Reformate Jibou în favoarea  orașului Jibou Terenul este înscris în CF 50926 JIBOU ;

– plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire intocmită de expert autorizat  Jarca Traian ;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 121 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

            Art.1 Se acceptă  oferta de donație  a unui teren în  suprafață de 262 mp aflat în proprietatea  Parohiei  Reformate Jibou Terenul intravilan  este inscris în CF 50926 JIBOU, potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire intocmită de expert autorizat  Jarca Traian.

            Art.2 Se aproba efectuarea din bugetul local a urmatoarelor categorii de cheltuili legate de donația terenulu  precizat la art.1:

documentatie de dezlipire întocmită de  expert autorizat  Jarca Traian, actul autentic de dezlipire intocmit la biroul notarial Cretoi David Maria și contractului de donație autentificat.

              Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează  dl Primar și d-na secretar.

             Art.4 Se mandatează  domnul primar  și doamna secretar să semneze  contractul de donație în forma autentică la un birou notarial.

            Art.5  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Publicitate/mass-media

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA