HOTĂRÂREA NR. 174

Din 12.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR. 174

Din 12.12.2022

privind aprobarea completarii anexei nr 2 la  HCL 135/2022 privind aprobarea proiectului  “Renovare energetica moderata a blocurilor I26,BL.AI2,BL.G1,BL.G2 , Orasul Jibou”

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 15659 / 12.12.2022;

-Raportul de specialitate nr. 15660 / 12.12.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 1,3;

-Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetic și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetic moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – aprobat prin ordinal ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 și 292 bis/25.03.2022 cu modificarile si completaril eulterioare;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilortehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr 2 la  HCL 135/2022 privind aprobarea proiectului  “Renovare energetica moderata a blocurilor I26,BL.AI2,BL.G1,BL.G2 , Orasul Jibou”, conform anexei parte integranta din prezenta.

Celelalte prevederi ale HCL 135/2022 raman neschimbate .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

      ALMAS  IOAN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA