HOTĂRÂREA nr.14

Din 25.01.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                       HOTĂRÂREA nr.14

Din 25.01.2022

privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru extinderea Parcului Industrial Jibou

Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.835/25.01.2022, Referatul de aprobare nr.834/25.01.2022 înregistrat al Primarului orașului Jibou; 

– Proiectul de hotărâre  privind  inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru  extinderea Parcului Industrial Jibou;

-HCL nr.45 din 28 .10.1999 prin care s-a aprobat înfiinţarea Parcului Industrial Jibou în zona Ciglentir pe o suprafaţa de 20 ha teren.Ulterior prin HCL nr.33 din 31.05.2001 s-a aprobat majorarea suprafeţei de teren destinat Parcului Industrial de la 20 ha la 22 ha.

-Adresa nr.10/3500 /11.10.2002 /L C , prin care Ministerului Dezvoltării şi Prognozei ne comunică că ne acordă titlul de Parc Industrial .

– Art.47,din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,cu modificările și completările ulterioare,

          – Art.31,alin(1),lit b,alin.(2), din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,cu modificările  și  completările ulterioare,

          -HCL nr.68/26.05.2020 privind  aprobarea  Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism

-conform Cap III, Sectiunea 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 si  HCL nr.23/27.03.2012 prin care s-a aprobat REGULAMENT LOCAL  privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism în orasul Jibou,etape în care se realizează,în mod obligatoriu informarea si consultarea populatiei

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare , Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare ;

Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

          În temeiul  prevederilor , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru extinderea Parcului Industrial Jibou conform Anexei parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și  compartimentul urbanism

          Art.3 Prezenta se comunică  cu:

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului  Județul Sălaj

          -Consiliul Județean Sălaj, Structura Arhitectului Șef

          -OCPI Salaj

          -Publicitate /mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA