HOTĂRÂREA nr. 150

Din  11.11.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA nr. 150

Din  11.11.2022

Privind aprobarea maririi suprafetelor unor imobile cuprinse in Anexa la

HCL nr.192/29.12.2017 privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr. 14369 din 10.11.2022 al Biroul urbanism amenajarea teritoriului,  administrarea domeniului public şi privat, si Biroul Cadastru;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr 14368/10.11.2022;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,3 a Consiliului local;

-Hotararea Consiliului Local nr 192/29.12.2017  privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al orașului Jibou;

-Documentatii topografice – planuri de incadrare in zona – intocmite de catre Uleniuc Sergiu Vasile;

-OUG 43/1991privind regimul drumurilor:

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1  Se aprobă  mărirea  suprafețelor unor imobile cuprinse in Anexa la HCL nr   192/29.12.2017 potrivit documentatiilor topografice, planuri de incadrare in zona, intocmite de catre Uleniuc Sergiu Vasile situatia suprafetelor imobilelor enumerate mai sus se prezinta astfel:

  • , Valoare de inventar 2.194.556,00 lei , Regimul juridic- Domeniul public;
  • La pozitia 377 – Trotuare str. 22 Decembrie 1989 cu suprafata de 12769 mp, Valoare de inventar 3.115.516,00 lei , Regimul juridic- Domeniul public ;

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat si Biroul Cadastru.

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Serviciul contabilitate ,impozite și taxe

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

              FOLTIS FELICIAN RADU                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA