HOTĂRÂREA NR. 70 din 24 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.  70

                                                Din 24 septembrie 2013

Privind scoaterea din evidentele contabile, prin demolare,  a unei tribune din incinta terenului de sport situată în oraşul Jibou str. Stadionului nr.15.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2013;

Având în vedere:

In temeiul art. 45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,                              Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă  scoaterea din evidentele contabile, prin demolare,  a unei tribune din incinta terenului de sport situată în oraşul Jibou str. Stadionului nr.15, proprietate privată a orasului Jibou, cu datele de identificare prevazute in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul oraşului Jibou

şi  Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si biroul buget finante contabilitate.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează:

 Neagota Victoria                                                                             Secretar oraş,

                                                                                                         Opriş Maria