HOTĂRÂREA nr 164 Din 20. 12. 2016

ROMANIA                                                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 164

Din 20. 12. 2016

Privind   aprobarea Organigramei si a Statului de functii   al UAT Oras JIBOU

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 20. 12 2016,

            Având în vedere

 –  raportul nr.15.364  din 09. 12 2016  al compartimentului organizare  , salarizare  ,resurse umane   prin care se propune  efectuarea unor modificari in organigrama si Statul de functii impuse  de necesitatea   asigurarii  cadrului organizatoric   optim  pentru realizarea  obiectivelor stabilite de lege

 – HCL nr119/06.09. 2016  privind unele masuri referitoare la organizarea si functionarea  aparatului de specialitate  al primarului si ale unor servicii publice  din subordinea  Consiliului local  al orasului JIBOU –  expunerea de motive a d-lui Primar ,  avizul comisiilor  de specialitate;

 -Vazand prevederile legii nr 273/2006  – legea finantelor  publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare 

– Potrivit prevederilor legii –cadru nr 284/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare

   In conformitate cu prevederile OUG nr 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene  precum si unele masuri fiscal –bugetare cu modificarile si completarile , legea nr 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici ,cu modificarile si completarile ulterioare  

     In temeiul art. 36(2)lit.a ,art 36 alin 3 lit b   şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă  modificarea organigramei  astfel ;

  1. Transformarea unor posturi

a)Serviciul Politia locala  pozitia nr 38  -functia publica de executie  vacanta  de Politist local,clasa I  Grad Profesional Principal ,propunem transformarea din  nivel de studii superior  in nivel de studii  de scurta durata (SSD),clasa II  grad  profesional superior  ,cu o vechime de 9 ani  in specialitatea studiilor necesare exercitariifunctiei publice.

                         b) Compartimentul Administratie publica locala ,relatii  cu publicul ,autorizare  transport  si Arhiva- pozitia nr 27 transformarea  postului vacant  de muncitor calificat III studii M (atributii arhiva)in Arhivar I  studii M  ,clasa de  salarizare 13.

                          c)Serviciul public de Gospodarie Comunala –poz 54

Transformarea postului vacant de Inspector de specialitatedin gradul I studii S in gradul IA ,clasa de salarizare 40.

      Art 2- Se aproba  suplimentarea cu noua posturi de muncitori calificati si necalificati in  cadrul  Serviciului  public de gospodarie comunala

     Art 3 – Se aproba schimbarea denumirii  compartimentul Rampa  Gunoi cu denumirea de compartiment Salubrizare .

      Art 4-Se aproba crearea  compartimentului Administrarea domeniului public si  privat in cadrul Serviciului  de Gospodarie cumunala            

     Art 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar

    Art. 6 – Prezenta se comunică cu:  

  • dl.Primar

                        –     compartimentul organizare  , salarizare  ,resurse umane  

  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj
  • Dosar hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

Petrean Doru   Aurelian                                                        Secretar Oraş,

                                                                                                          Opriş Maria