HOTĂRÂREA  nr.66

Din  27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.66

Din  27.04.2022

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al

UAT ORAȘ JIBOU

 Consiliul Local al orasului Jibou,

Având în vedere următoarele:

– referatul de aprobare nr.5203/13.04.2022 prezentat de primarul orașului Jibou, avizul Comisiei de specialitate;

– raportul cu nr. 5204/13.04.2022 întocmit de compartimentul organizare, salarizare, resurse umane prin care se arată necesitatea aprobării unui nou Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al UAT oraș Jibou, datorită modificărilor legislative;

– prevederile art. 2 al Ordinului Administrație Publică nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, precum și Anexa nr. 2 la Ordin;

– prevederile art. 1, art. 3-13, art. 75, art. 84-94, art. 95 alin. 2 și alin. 4, art. 96, art. 98, art. 104, art. 105-109, art. 110 alin. 1, ale Părții a III-a Titlul V Capitolul III: Consiliul local, art. 148, art. 152- 153, ale Părții a III-a Titlul V Capitolul VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, ale Părții a III-a Titlul VI Mandatul de ales local: art. 243, art. 247-248, art. 261, art. 597 alin. 1 lit. e și lit. g, alin. 2 lit. e, art. 599, art. 602, art. 604 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2);

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b și alin. 14, art. 139 alin. 1 și alin. 3 lit. i coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197-200 și art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local UAT ORAȘ JIBOU, în conformitate cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea NR 86/31.07.2018.

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

           SICORA COSMIN                                       SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

 


România Anexa HCL 66 din 27.04. 2022
Jud. Sălaj
Orașul Jibou

 

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI JIBOU
C U P R I N S
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
CAP.II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI JIBOU
CAP. III. ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI JIBOU
1. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
2. SERVICIUL BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
• COMPARTIMENT BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE
• COMPARTIMENTIMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
• COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ
3. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, INVESTIȚII
• COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
• COMPARTIMENT MANAGEMENT DE PROIECTE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
• COMPARTIMENT CADASTRU
• COMPARTIMENT AGRICOL
4. CABINET PRIMAR
5. COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ
6. COMPARTIMENT ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE
7. COMPARTIMENT DESERVIRE, PERSONAL OPERATIV
8. COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI ARHIVĂ
9. COMPARTIMENT JURIDIC

CAP.IV. SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI JIBOU
CAP.V. DISPOZIŢII FINALE
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE


Art.1
(1) În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, sens în care aprobă înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora.
(2) Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou, a fost elaborat în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2
(1) Regulamentul de organizare și funcționare detaliază modul de organizare al autorității publice în orașul Jibou, definește misiunea și scopul acesteia, stabilește regulile de funcționare, politicile, atribuțiile, autoritatea și responsabilitatea personalului angajat.
(2) Funcția ROF:
 instrument de management – ROF este un mijloc prin care toți angajații, cât și
cetățenii dobândesc o imagine comună asupra organizării autorității publice, iar obiectivele acesteia devin clare;
 de legitimare a puterii, al obligațiilor – fiecare persoană, membru al organizației,
știe cu precizie unde îi este locul, ce atribuții are, care îi este limita de decizie, care sunt relațiile de cooperare și de subordonare;
 de integrare socială a personalului – ROF conține reguli și norme scrise care
vizează activitatea întregului personal care lucrează la realizarea unor obiective comune.
(3) În vederea realizării rolului și a misiunii sale, aparatul de specialitate îndeplinește următoarele atribuții și responsabilități generale:
• punerea în aplicare a legilor și a celorlalte acte normative, a hotărârilor adoptate
de Consiliul local și a dispozițiilor emise de Primar;
• elaborarea și avizarea proiectelor de acte administrative, precum și fundamentarea
tehnică, economică și juridică a acestora și a altor acte juridice încheiate de orașul Jibou și/sau Consiliul local în exercitarea competențelor legale sau în administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale;
• elaborarea documentelor (studii, analize, informări, propuneri, rapoarte etc.) pe
care se fundamentează procesul decizional din cadrul Consiliului local;
• elaborarea și implementarea proiectelor, politicilor și strategiilor, a programelor, a
studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării actelor normative, în vederea realizării competențelor autorității publice;
• realizarea de activități și acțiuni, precum și elaborarea de propuneri și măsuri
pentru implementarea strategiilor și planurilor de acțiune incidente fiecărui domeniu de activitate;
• asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu stabil,
profesionist, transparent și eficient în interesul cetățenilor, precum și al autorității administrației publice;
• gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare;
• colectarea creanțelor bugetare;
• reprezentarea intereselor autorității publice în raporturile acesteia cu persoane
fizice și juridice de drept public și privat, în limita competențelor stabilite;
• realizarea de activități în corformitate cu strategia de informatizare a
administrației publice;
• asigură cunoașterea, însușirea, aplicarea și respectarea legislației și a
reglementărilor specifice domeniului de activitate cu privire la atribuțiile, acțiunile, activitățile, procesele de muncă și sarcinile specifice postului pe care îl ocupă;
• exercită atribuțiile stabilite în acte normative, reglementări standard, normative,
instrucțiuni, metodologii, proceduri, acte administrative, fișa postului etc.;
• realizează activitățile, acțiunile, atribuțiile sau sarcinile ce-I revin și raportează
asupra modului de realizare a acestora;
• răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor,
informațiilor și măsurilor incluse, respectiv propuse, în documentele întocmite;
• întocmește răspunsuri la cereri, petiții, plângeri, reclamații și adrese repartizate;
asigură transmiterea răspunsului către persoanele fizice sau juridice solicitate;
• se documentează, elaborează și fundamentează tehnic, economic sau juridic
proiectele de acte administrative și acte juridice ale unității administrativ teritoriale/Consiliului local/Primarului orașului Jibou;
• întocmește rapoartele prevăzute de lege; avizează și/sau contrasemnează actele
administrative și actele juridice emise în exercitarea atribuțiilor specifice de serviciu;
• fundamentează tehnic, economic sau juridic refuzul de a semna, respectiv de a
contrasemna ori aviza actele administrative sau juridice pe care le consideră nelegale;
• îndeplinește îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparțialitate, loialitate,
corectitudine și în mod conștiincios, cu obligația de a se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorității;
• păstrează secretul de serviciu, datele și informațiile cu caracter confidențial
deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;
• respectă normele de conduită;
• răspunde de înregistrarea, evidența și păstrarea documentelor de lucru, precum și
de baza tehnico-materială din dotarea autorității;
• propune și elaborează documente tipizate și proceduri operaționale pentru
activitatea serviciului, compartimentului sau a autorității, în general;
• semnalează conducerii structurii funcționale din care face parte toate problemele
deosebite legate de activitatea acesteia, de care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora;
• propune măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării
prevederilor legale care reglementează domeniul de activitate al compartimentului din care face parte;
• gestionează documentele specifice elaborate în format letric și efectuează
operațiunile necesare în programul informatic de înregistrare a corespondenței;
• respectă prevederile legale cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu
caracter personal;
• elaborează rapoartele compartimentelor de resort la proiectele de hotărâre
înregistrate, ținând cont de obiectul și domeniul reglementat prin acestea, cu respectarea termenelor stabilite în acest sens de către Secretarul general, care să nu depășească termenul de 30 de zile prevăzut de lege pentru emiterea rapoartelor;
• participă la ședințele de lucru ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local
la care este invitat și comunică datele și informațiile solicitate de consilierii locali, în funcție de natura problemei avute în dezbatere;
• aplică și duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local și a dispozițiilor
Primarului, care le sunt repartizate;
• furnizează date și informații care urmează să fie publicate pe site-ul autoritații,
prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate cu atribuții în acest sens;
• asigură păstrarea în bune conditii a lucrarilor elaborate sau rezolvate și predarea
acestora la arhivă;
• efectuează controale medicale proprii (periodic și la schimbarea postului, a
locului de munca sau a condițiilor în care își desfășoară activitatea, în alte condiții stabilite de medicul de medicina muncii), certificate prin fișa de aptitudine în muncă întocmita la efectuarea acestora;
• participă la instruirea periodică și suplimentară în domeniul securității și sănătății
în muncă, își însușește și respectă cu strictețe prevederile legislației de securitate și sănătate în muncă și măsurile stabilite pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă si/sau a îmbolnăvirilor profesionale;
• urmează programele de perfecționare profesională, conform prevederilor legale.
Art.3 Orașul Jibou este persoană juridică de drept public. Are patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină.
Art.4 Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în Orașul Jibou sunt: Consiliul local, ca autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate executivă.
Art.5
(1) Primarul orașului Jibou îndeplineşte funcţia de autoritate publică executivă.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii;
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul are în subordine un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe departamente (servicii/compartimente) funcţionale, în condiţiile legii. Departamentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual, conform organigramei.
(5) Primarul orașului Jibou, Viceprimarul, Secretarul general al U.A.T, Administratorul public, împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă denumită Primaria orașului Jibou, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Art.6
(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ- teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129, alin. (6) şi (7) din Codul administrativ;
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din Codul administrativ, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.
(8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, din Codul administrativ.
Art.7 – Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului
(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
(3) Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţiii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.
(4) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.
(5) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor.
(6) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.
Art. 8
(1) Viceprimarul este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită atribuțiile care îi sunt delegate de către primar, prin dispoziție și coordonează direct activitatea structurilor funcționale ale administrației locale, conform organigramei.
(2) Îndeplinește calitatea de Administrator de interoperabilitate în sistemul informatic PatrimVen.
(3)Ministerul de Finanțe întreține și dezvoltă sistemul informatic PatrimVen.
(4) Serviciile se realizează prin mecanisme securizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.
(5) Se permite accesul la serviciile furnizate prin sistemul informatic PatrimVen numai după îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor:
a) este înrolat cel puțin un administrator de interoperabilitate, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 109/2022 pentru aprobarea Procedurii de înrolare, precum și modalitățile de acces în PatrimVen;
b) PASS este înregistrat în cadrul sistemului informatic PatrimVen, având un aviz favorabil din partea ANAF;
c) procedura de înrolare a fost finalizată pentru cel puțin un utilizator, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 109/2022 pentru aprobarea Procedurii de înrolare, precum și modalitățile de acces în PatrimVen.

Art. 9 Secretarul general al U.A.T îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1. avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
2. participă la şedinţele consiliului local;
3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi
primar,respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia,precum şi între aceştia şi prefect;
4. coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute;
6. asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
7. asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
8. poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;
9. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
10. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor locali;
11. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
12. informează preşedintele de şedinţă, după caz înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
13. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
14. urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
15. certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ – teritoriale;
16. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.
17. prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
18. comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;
19. asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea şi desfăsurarea în cele mai bune condiţii a alegerilor: locale, parlamentare, prezidenţiale, a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;
20. asigură sprijin pentru desfăşurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege;
21. coordonează întocmirea listelor electorale cu caracter permanent;
22. membru în comisia locală pentru situații de urgență;
23. asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice locale;
24. coordonează şi îndrumă următoarele compartimente din instituţie: Administraţie publică locală, Relaţii cu publicul, transport public local și Arhivă, Direcția de asistență socială, Agricol şi Cadastru, SPCLEP;
25. coordonează şi verifică modul de completare a Registrului agricol;
26. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor, în condiţiile legii privind liberul acces la informaţiile de interes public;
27. asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de către Primar sau de Consiliul local în termenul prevăzut de lege;
28. semnează adeverinţe, certificate, alte documente solicitate de cetăţeni, şi/sau alături de primar şi angajatul care le-a redactat;
29. membru în Comisia de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului;
30. este secretarul Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000;
31. este preşedintele Comisiei locale constituită pentru aplicarea unitară a Legii nr. 10/2001, republicată;
32. paricipă în comisia de evaluare oferte pentru licitații;
33. este Președintele Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, aprobată prin Dispoziția primarului;
34. îndeplinește prerogativele funcției/calității de funcționar de securitate;
35. semnează pentru legalitate contractele, acordurile, avizele încheiate de entitate cu terții;
36. reprezentarea instituției la birourile notariale în vederea perfectării actelor notariale și competența de a semna;
37. competența de a întocmi rapoarte de specialitate consiliului local în domeniile sport, cultură, educație, sănătate etc.
38. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de către Primar, Consiliul local, Instituţia Prefectului, în aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare, a celorlalte acte normative.
Art. 10
(1) La nivelul Aparatului de specialitate al primarului a fost înfiinţată funcţia de conducere de administrator public.
(2) În baza contractului de management, administratorul public îndeplinește atribuţii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate/ servicii publice de interes local, conform organigramei aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Jibou.
Art.11 Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin şefilor de servicii:
1. organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pentru fiecare funcţionar din subordine;
2. întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare primarului, stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor din aceste programe;
3. urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;
4. asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;
5. urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
6. asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;
7. repartizează pe salariaţii subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;
8. verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine;
9. veghează şi răspund, alături de personalul din subordine, de respectarea normelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local;
10. răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;
11. întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul competenţelor lor; propun formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a activităţii.
12. răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor adresate compartimentului, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
13. îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.
14. realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii pentru personalul din subordine precum şi verifică asimilarea acestor cunoştinţe.
Răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament. Șefii de servicii răspund în ordine ierarhică faţă de primar, viceprimar, secretar, după caz.
Art.12 Programul de lucru al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului este stabilit prin Regulamentul Intern aprobat prin dispoziţia Primarului.
Art.13 Personalul din cadrul Aparatului de specialitate îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz şi are următoarele responsabilităţi generale:
1. răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor cu caracter personal sau confidenţiale, deţinute sau la care are acces, ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
2. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituţiei;
3. răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportare a modului de realizare;
4. răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;
5. răspunde de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI JIBOU
Art.14
(1) Aparatul de specialitate al primarului este organizat pe servicii și compartimente. Acestea sunt subordonate conducerii primăriei, conform organigramei aprobate de Consiliul local al orașului Jibou.
(2) Structura organizatorică a Primăriei orașului Jibou trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie;
b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;
c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie;
d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.
(3) Pentru activităţile care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi corespunzătoare acestora este mai mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează compartimente, în subordinea unui funcţionar public de conducere, a primarului sau a viceprimarului.
Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou este următoarea:
Compartiment Audit intern
Compartiment Protecție civilă
Compartiment Cabinet primar
Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat,
Investiții – Arhitect șef
Compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public și privat
Compartiment Management de proiecte și achiziții publice
Compartiment Cadastru
Compartiment Agricol
Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale
Compartiment Buget, finanțe, contabilitate
Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice și juridice
Compartiment Executare silită
Serviciul Poliția Locală
Compartiment Organizare, salarizare, resurse umane
Compartiment Administrație publică locală, relații cu publicul, autorizare transport public și Arhivă
Compartiment juridic
Direcția de Asistență Socială
Serviciul Public de gospodărie comunală
Piața agroalimentară și târgul de animale
Deservire personal operativ
S.P.C.L.E.P Jibou
Instituţii publice de inters local/servicii, fără personalitate juridică, care au regulamente de organizare şi funcţionare proprii:
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,
Direcția de Asistență Socială,
Serviciul Poliția Locală,
Serviciul public de gospodărie comunală,
Piața agroalimentară și târgul de animale,
Cabinete medicale în unități de învățământ,
Casa de cultură,
Biblioteca,
Art.15 Personalul din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou este alcătuit din funcţionari publici numiţi în funcţii publice prin dispoziţia Primarului orașului Jibou şi din personalul angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii.
Art.16 Funcţiile publice sunt de execuţie şi de conducere. Acestea se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local conform prevederilor legale în vigoare.
Art.17 Funcţionarilor publici li se aplică prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și răspund potrivit acestei legi pentru neîndeplinirea sarcinilor proprii de serviciu, iar personalului încadrat cu contract individual de muncă i se aplică prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale legislaţiei muncii, în vigoare.
Art.18 Atribuţiile personalului din cadrul aparatului de specialitate sunt stabilite prin fişa postului şi prin dispoziţii ale Primarului orașului Jibou. Şeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine, cu aprobarea primarului şi alte atribuţiuni de serviciu, în funcţie de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Art.19 Programul de lucru şi măsurile de organizare ale acestuia, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din aparatul de specialitate se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară aprobat, în baza actelor normative în vigoare.
Art.20 Aparatul de specialitate, la cerere, pune la dispoziţia consilierilor locali materialele necesare activităţii de documentare în vederea îndeplinirii mandatului acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.

CAPITOLUL III ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI JIBOU

Art. 21 Serviciile şi compartimentele din structura aparatului de specialitate au următoarele atribuţii generale comune:
• întocmirea şi promovarea către primar a rapoartelor de specialitate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare
• realizarea la termen a tuturor acţiunilor şi activităţilor necesare implementării
sistemelor şi programelor de informatizare ale instituţiei în domeniul propriu de activitate;
• întocmirea bugetelor proiectelor, programelor şi activităţilor proprii; întocmirea la
termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale activităţilor din coordonarea biroului;
• întocmirea informărilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a
serviciului/compartimentului, a programului comisiilor speciale pe care le coordonează, pentru publicarea lor, conform regulamentului stabilit de primar; întocmirea unui calendar cu activităţile anuale cu caracter permanent din cadrul compartimentului;
• participarea la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale plenului Consiliului local al
orașului Jibou, ori de câte ori este necesar;
• solutionarea în termenul legal a tuturor cererilor, petiţiilor, reclamaţiilor, sugestiilor
etc. adresate instituţiei;
• îndeplinirea oricăror altor atribuţii, sarcini şi lucrări din domeniul propriu de
activitate, încredinţate verbal, în scris sau dispuse prin act administrativ emis de către primar;
• urmărirea şi cunoașterea permanenta a modificărilor legislative care reglementează
domeniul de activitate propriu, fiind răspunzător pentru toate consecinţele care apar datorită aplicării necorepunzătoare sau a neaplicării unor prevederi legale în activitatea pe care o desfăşoară;
• respectarea tuturor regulamentelor şi a procedurilor de lucru aprobate în cadrul
autorităţii;
• gestionarea actelor şi arhivarea acestora;
• asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură tehnică
dintre serviciile si compartimentele institutiei;
• urmărirea punerii în aplicare de către serviciile/compartimentele instituţiei a
hotărârilor Consiliului local ce cad în sarcina lor de activitate;
• întocmirea documentaţiilor şi urmărirea derulării procedurilor de achiziţii publice
pentru lucrările, serviciile şi dotările din domeniul de activitate, respectiv întocmirea contractelor în vederea derulării serviciilor, lucrărilor şi dotărilor pentru care s-au ţinut licitaţii conform regulamentelor;
• urmărirea şi cunoașterea în permanență a conținutul meniurilor/ submeniurilor de pe
site-ul instituţiei.
Art.22
(1) Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin şefilor de servicii:
• organizează activitatea, atât pe compartimente cât şi pe fiecare funcţionar din subordine;
• întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi prezintă spre aprobare activitatea, stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor din aceste programe;
• urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;
• asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;
• urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor pe care le conduc, îi îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei lor în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
• asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;
• repartizează pe salariaţii subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa ce revine compartimentelor respective, dând îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acestora;
• verifică, semnează sau vizează după caz, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuate de personalul din subordine;
• veghează şi răspund, alături de personalul din subordine de respectarea normelor legale şi a celor hotărâte de Consiliul Local;
• răspund de respectarea normelor de conduită şi deontologie de către personalul din subordine în raporturile cu contribuabilii;
• întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor, până la nivelul competenţelor lor; propun formele de perfecţionare profesională necesare bunei desfăşurări a activităţii.
• răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor adresate compartimentului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
• îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de conducere în legătură cu domeniul lor de activitate.
(2) Șefii de servicii răspund de întreaga activitate care le-a fost repartizată spre coordonare, în conformitate cu prezentul regulament. Ei răspund în ordine ierarhică faţă de primar, viceprimar sau secretarul general, administrator public, după caz.
Art.23 Personalul din cadrul aparatului de specialitate îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz şi are următoarele responsabilităţi generale:
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al
informaţiilor cu caracter cofidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;
• răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod
conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituţiei;
• răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin conform legii,
programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportare a modului de realizare;- răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor stipulate în documentele întocmite;
• răspunde de exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului. Pentru faptele săvârşite
în exercitarea atribuţiilor ce le revin, personalul aparatului propriu răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil, sau penal.
Atribuţiile specifice ale serviciilor/compartimentelor din structura Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou:
Art. 24
COMPARTIMENT AUDIT INTERN – este structura funcţională subordonată direct Primarului orașului Jibou
 Obiective generale: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative în
legătură cu activitatea pe linie de audit
 Obiective specifice: activitatea funcțional independentă și obiectivă menită să dea
asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.
Activitatea de Audit Intern constă în verificări, inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control intern şi are ca scop evaluarea obiectivă a măsurii în care acesta asigură îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice, utilizarea resurselor în mod economic, eficace și eficient precum şi raportarea constatărilor, slăbiciunile identificate şi măsurile de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor de control intern.
Atribuții:
• Elaborează norme metodologice și Carta auditului intern, specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
• Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
• Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, realizand următoarele tipuri de misiuni de audit:
A. Misiunile de asigurare furnizate de compartimentul de audit public intern acoperă:
– auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile;
– auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
– auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora.
B. Misiunile de consiliere furnizate de compartimentul de audit public intern acoperă:
– furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi procese şi/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare;
– acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
– furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminare.
C. Misiunile de evaluare acoperă activităţi în sfera verificării aplicării şi respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a codului privind conduita etică a auditorilor interni.
• Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
• Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
• Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
• În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
• Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
• Elaborează un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;
• Coordonatorul compartimentului de audit public intern participă, în măsura în care se solicită acest lucru, la reuniunile conducerii entităţii publice sau ale oricărei alte comisii, consiliu sau comitet cu atribuţii în domeniul guvernanţei entităţii, managementului riscului şi controlului;
• Asigură elaborarea documentelor specifice implementării controlului intern managerial la nivelul compartimentului;
• Asigură activitățile specifice de comunicare, informare, arhivare în baza procedurilor de sistem și operaționale aprobate;
• Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
• Primeşte, soluţionează, păstrează şi arhivează corespondenţa creată la nivelul Compartimentului;
• Îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei;
• Respectă Regulamentul de ordine interioară al instituției și ROF;
• Respectă și îndeplinește cu strictețe normele PSI și protecția muncii.

Art. 25
SERVICIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITTE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
ȘEF SERVICIU Atribuții:
1. fundamentarea şi elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al orașului Jibou;
2. rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
3. elaborarea unei strategii economice de ansamblu la nivelul administraţiei locale, privind gestionarea judicioasă şi eficientă a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli şi de venituri;
4. întocmirea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar anual pe care îl supune spre aprobare consiliului local;
5. întocmirea lunară a contului de execuţie şi a bilanţului contabil conform legislaţiei;
6. urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenţei şi achitarea în termen a acestora;
7. semnarea de legalitate şi conformitate a contractelor din care rezultă plăţi din bugetul local;
8. transpunerea în practică din punct de vedere financiar a propunerilor formulate privind diverse activităţi şi acţiuni;
9. elaborarea de documentaţii economice împreună cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea obţinerii de împrumuturi şi sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte în orașul Jibou;
10. asigurarea relaţiei de comunicare şi de fluidizare a informaţiilor de natură economică dintre serviciile de specialitate coordonate şi celelalte compartimente din cadrul instituţiei;
11. stabilirea măsurilor care se impun pentru funcţionarea eficientă a serviciilor publice subordonate Consiliului local al orașului Jibou, inclusiv pentru societăţile comerciale de interes local;
12. asigurarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor proprietatea domeniului public şi privat, bunurilor materiale şi a valorilor băneşti.
13. efectuează periodic controale la casierie.
14. crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de venituri şi cheltuieli;
15. întocmirea diverselor proiecte de hotărâri cu conţinut economico-financiar, prin compartimentele de specialitate coordonate;
16. organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice şi registrul garanţiilor locale, informarea Ministerului Finanţelor Publice cu privire la hotărârile consiliului local Jibou privind contractarea de împrumuri pentru investiţii;
17. întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicaţie a procedurii privind angajarea şi decontarea cheltuielilor bugetare;
18. elaborarea proiectelor bugetelor pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani pentru unităţile de învăţământ;
19. consultarea şi analizarea propunerilor de buget ale unităţilor de învăţământ (ordonatorilor terţiari de credite); centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul local;
20. repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în funcţie de posibilităţile reale de încasare a veniturilor şi de priorităţile stabilite în efectuarea cheltuielilor pentru fiecare centru bugetar;
21. întreţinerea relaţiilor de colaborare profesionale cu unităţile de învăţământ;
22. organizarea evidenţei angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru unităţile de învăţământ;
23. organizarea evidenţei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare centru bugetar din învăţământ;
24. efectuarea deschiderilor de credite, verificarea încadrării acestora în planurile aprobate;
25. înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale capitolului “Învăţământ”;
26. urmărirea, respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferitele destinaţii la unităţile de învăţământ;
27. întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean în situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din învăţământ);
28. urmărirea întocmirii și actualizării programului anual de achiziţii publice,
29. urmăreşte recuperarea debitelor şi reîntregirea patrimoniului Consiliului Local al orașului Jibou;
30. controlează şi urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale, majorărilor de întârziere şi amenzilor;
31. verifică datele trecute în declaraţiile de impunere în vederea încasării impozitelor şi a taxelor de la contribuabili;
32. face propuneri de modificare a impozitelor şi taxelor locale în funcţie de legislaţia în vigoare, propune ordonatorului de credite şi Consiliului local spre aprobare eşalonări de plată, reduceri sau scutiri de penalizări conform legii.
33. centralizează modul de încasare a taxelor şi chiriilor stabilite în baza contractelor pentru ocuparea terenurilor din domeniul public şi privat pentru amplasări de chioşcuri, etc.
34. răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare;
35. organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi persoanelor juridice;
36. urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local;
37. organizează desfăşurarea activităţii în cadrul şi în afara instituţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor;
38. organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele şi serviciile instituţiei;
39. asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente, în scopul asigurării eficienţei activităţii;
40. ia măsuri pentru organizarea, raţionalizarea şi simplificarea muncii serviciilor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
41. transmite spre aprobare primarului propunerile cu privire la demararea procedurilor de recrutare a posturilor vacante sau temporar vacante sau, după caz, de reducere a acestora, ocupate sau vacante din subordine și promovări ale personalului din subordine;
42. ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă conform legislaţia în vigoare;
43. aprobă, în condiţiile legii, efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;
44. solicită sprijinul organelor de poliţie, a altor organe abilitate, pentru îndeplinirea atribuţiilor privind executarea silită în temeiul titlurilor executorii;
45. soluţionează obiecţiunile, răspunde de rezolvarea, în limitele competenţelor stabilite, a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente;
46. propune Consiliului local al orașului Jibou, proiecte de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, precum și modificarea ROF-ul, organigramei, statului de personal şi a statului de funcții, pentru compartimentele din subordine;
47. semnează toate documentele care ies din instituţie, destinate unor terţe persoane în sfera sa de activitate;
48. păstreză confidenţialitatea informaţiilor gestionate;
49. informează ori de cate ori este nevoie conducerea instituției asupra activității desfășurate în cadrul serviciului;
50. urmărește îndeplinirea hotărârilor Consiliului local și a dispozițiilor Primarului date în competența de realizare a compartimentelor din structura serviciului pe care îl conduce;
51. coordonează și îndrumă activitatea de constatare, impunere, încasare, urmărire și executare silită a impozitelor și taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local, de la contribuabili persoane fizice și juridice;
52. elaborează planul de inspecție fiscală pe care îl supune spre aprobare primarului;
53. exercită şi alte sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.
Art. 26
COMPARTIMENT BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE
Atribuții:
• stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local,
• pregătește și întocmește proiectul de buget propriu al primăriei orașului Jibou, în baza propunerilor făcute de către structurile cu responsabilități în acest sens,
• centralizează propunerile de buget primite și întocmește bugetul general centralizat al Primăriei Jibou, pe secțuni, capitole bugetare, subcapitole, titluri, articole și alineate,
• înaintează propunerile de buget spre aprobare ordonatorului principal de credite al Primăriei Jibou,
• fundamentează și întocmește ori de câte ori este nevoie búgetele rectificate pe baza datelor prezentate de compartiméntele din cadrul primăriei și instituțiile de subordonare locală,
• elaborarea proiectelor bugetelor locale echilibrate şi anexelor la acestea, pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani;
• participă la întocmirea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar,
• introduce și actualizează în programul informatic al instituției bugetul aprobat și în programul FOREXEBUG,
• întocmirea rapoartelor, semnarea electronică și transmiterea electronică a acestora către sistemul național de raportare FOREXEBUG, potrivit metodologiei, formatului și la termenele prevăzute în procedura de funcționare a sistemului,
• are atribuții în vederea semnării și transmiterii documentelor electronice, vizualizarea rapoartelor, accesul la aplicația Controlul angajamentelor bugetare, pentru funcționalitățile sistemului FOREXEBUG prin accesarea pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice prin ”Punctul unic de acces”-Sistemul național de raportare FOREXEBUG,
• organizează evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale,
• întocmește deschiderile de credite bugetare conform bugetului aprobat pentru fiecare capitol bugetar,
• atribuții privind furnizarea în orice moment și pentru orice subdiviziune de informații despre bugetul aprobat pentru exercițiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare și prin comparație să se determine creditele bugetare disponibile,
• furnizează informații pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite,
• introduce, actualizează și transmite în programul informatic agreat de Ministerul Finanțelor Publice,
• centralizează trimestrial execuția bugetară în baza situațiilor primite de la unitățile subordonate Consiliului local Jibou,
• întocmirea și supunerea spre aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar,
• întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor deschise şi a disponibilităţilor aflate în cont; verificarea condiţiilor de acceptare a documentelor de plată; verificarea concordanţei între Ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, etc
• evidențiază și gestionează garanțiile de participare la procedurile de achiziție publică și garanțiile de bună execuție aferente contractelor de furnizare produse/prestării servicii/execuția de lucrări,
• organizarea și conducerea contabilității pentru a asigura înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și transmiterea, păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară,
• asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorii patrimoniale,
• asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile, întocmirea notelor contabile,
• ține evidența contabilă analitică și sintetică a tuturor conturilor, conform legii,
• asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și utilizarea acestora,
• întocmește balanțe de verificare pentru conturile sintetice și cele analitice și urmărește concordanța dintre acestea,
• întocmește darea de seamă contabilă centralizată pentru unitățile subordonate Consiliului local Jibou,
• întocmește raportările lunare privind situațiile contabile, plăți restante, arierate, datoria publică etc.
• organizează și conduce evidența contabilă cu privire la gestionarea valorilor materiale și mijloacelor bănești,
• organizează evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al orașului Jibou;
• evidențiază și urmărește decontarea cu debitorii și creditorii orașului Jibou,
• întocmește și actualizează permanent Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, conform legislației în vigoare,
• propune proiecte de dispoziții sau hotărâri legate de activitatea contabilă,
• organizează efectuarea în termen, potrivit reglementărilor în vigoare, a operațiunilor de inventariere a valorilor materiale, bănești și a decontărilor,
• întocmește dispozițiile de plata și încasare privind acordarea de avansuri spre decontare și urmărește decontarea la timp a acestora,
• gestionează și evidențiază în contabilitate garanțiile materiale reținute gestionarilor,
• asigură întocmirea decontului de TVA și transmiterea acestuia în termen,
• înregistrarea în contabilitate a centralizatoarelor de salarii primite de la Compartimentul Organizare, salarizare, resurse umane și plata acestora,
• asigură evidența sintetică a veniturilor din vânzări, chirii, concesiuni
• urmărește incasarea impozitelor si taxelor locale incasate prin POS sau on line si ia masurile necesare pentru descarcarea acestora;
• verifică zilnic execuţia conturilor de venituri in programul impozite şi taxe
• întocmeşte ori de câte ori este cazul nota justificativa pentru alimentarea conturilor a căror plaţi se fac din sume defalcate din TVA
• asigură întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislația în vigoare,
• urmărirea, respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe destinatii precise stabilite prin Legea bugetului de stat;
• realizarea studiilor necesare pentru încheierea contractelor de credit ce trebuie efectuate pentru derularea unor acțiuni și lucrări publice, întocmirea documentației necesare , aprobarea, urmărirea și efectuarea raportărilor către Ministerul finanțelor Publice,
• urmărirea derulării contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor percepute; ţinerea registrului datoriei publice;
• întocmește situația facturilor restante a furnizorilor din investiții și operațiuni curente și informează conducerea instituției
• exercită controlul financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni ale ordonatorului de credite, în conformitate cu decizia internă de numire și cu nórmele metodologice aprobate de Ministerul finanțelor Publice,
• exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operațiunilor,
• asigură condițiile de legalitate, necesitate, oprtunitate, eficiență,eficacitate, economicitate și regularitate a resurselor bugetare utilizate pe parcursul exercițiului financiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din fonduri publice,
• asigură verificarea tuturor documentelor supuse vizei de control financiar preventiv și acordarea vizei conform prevedrilor legale în materia,
• participă la întocmirea documentației prin care sunt propuse persoanele desemnate să exercite viza de control financiar preventiv și bun de plata necesare emiterii dispoziției de acordare a vizei de C.F.P.
• elaborează nórmele specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul primăriei Jibou, ținând cont de legislația aplicabilă,
• asigură înscrierea documentelor prezentate la viza de C.F.P. în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu,
• asigură conform legilor și normativelor în vigoare, respectarea disciplinei financiare de către toate serviciile/compartimentele și categoriile de personal cu răspunderi în gestionarea și administrarea banului public,
• prezintă la cerere ordonatorului principal de credite rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire al sarcinilor,
• studierea și cunoașterea procedurilor de lucru,
• păstrarea documentelor și arhivarea acestora conform procedurilor aprobate și legislației în vigoare,
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu,
• răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu, se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură instituției,
• răspunde de realizarea în timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin conform legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportare a modului de realizare,
• răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor stipulate în documentele întocmite.
Art. 27
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
PERSOANE FIZICE Atribuții:
• efectuarea impunerii contribuabililor, persoane fizice, conform declaraţiilor acestora date pe proprie răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
• operarea declaraţiilor contribuabililor persoane fizice în baza de date.
• analiza, întocmirea şi eliberarea certificatelor fiscale, contribuabililor persoane fizice.
• emiterea înştiinţărilor de plată şi a proceselor verbale de impunere, pe care le înmânează contribuabililor la data efectuării impunerii pentru luarea la cunoştinţă a obligaţiilor fiscale
• stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscală în sfera sa de competenţă,
• înlăturarea deficienţelor constatate prin recalcularea impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca urmare a modificării masei impozabile în urma declaraţiilor rectificative depuse de contribuabili
• analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu privire la stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale,
• furnizarea de relaţii publicului cu privire la modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale.
• operarea transferurilor auto în baza cererilor contribuabililor şi a actelor doveditoare.
• aplicarea sancţiunilor contravenţionale cu privire la impozitele şi taxele locale.
• întocmirea şi transmiterea la termenele stabilite a informaţiilor solicitate de şefii ierarhici superiori.
• îndeplinirea oricăror atribuţii repartizate de şeful de serviciu sau de conducerea primăriei (dispoziţii legale scrise sau verbale) în cadrul dispoziţiilor legale
• debitarea în baza de date a amenzilor primite şi predarea proceselor verbale Compartimentului de Executare Silită.
• analizarea, întocmirea şi eliberarea certificatelor fiscale contribuabililor persoane fizice;
• analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane fizice cu privire la stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale
• păstrează în condiţii de securitate dosarele clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport auto;
• păstrează până la arhivare documentele prin care s-a dat răspuns contribuabililor la cererile și contestaţiile adresate;
• întocmeşte în termen situaţiile fiscale referitoare la activitatea de constatare și stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice;
• se ocupă de actualizarea bazei de date prin completarea evidențelor fiscale, cu criterii unice de căutare (cod numeric personal) precum și alte informaţii suplimentare ce ţin de identificarea bunurilor impozabile;
• studierea și însuşirea prin studiu individual a actelor normative legate de activitatea de impunere;
• răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea recomandărilor din actele de control, pe domeniul său de activitate (acte de control ale Curţii de Conturi;
• deschide noi poziţii de rol pentru contribuabilii persoane fizice;
• asigurarea întocmirii situaţiilor statistice și a informaţiilor privitoare la activitatea de impunere;
• efectuează operaţiunile de compensare și restituire la cererea contribuabililor;
• întocmește dosarele de compensare din oficiu și asigură avizarea lor de către serviciile abilitate;
• întocmește dosarele de restituiri, compensări și asigură avizarea lor de către serviciile abilitate;
• aplică sancțiuni contravenționale contribuabililor, când se constată încălcarea prevederilor legale;
• răspunde în scris și în conformitate cu legislația în vigoare, la anumite cereri, sesizări și reclamații după caz, contribuabililor cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale;
• verifică și clarifică suprasolvirile extrase în lista de la 31 decembrie a anului fiscal;
• cunoaşte și respectă circuitul documentelor.
Art. 28
PERSOANE JURIDICE Atribuții:
• identificarea materiei impozabile;
• verificarea declaraţiilor de impunere privind materia impozabilă, corectarea erorilor privind calculul impozitului şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale (în cazul nedepunerii declaraţiilor fiscale), conform documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabililor;
• calcularea impozitelor ţinând cont de încadrarea clădirilor şi terenurilor în zonele de impozitare;
• actualizarea borderourilor de debite şi scăderi;
• consilierea contribuabililor privind modul de calcul al impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri la bugetul local;
• inventarierea materiei impozabile, conform prevederilor legale;
• înscrierea în evidenţele fiscale a cazurilor noi privind materia impozabilă (clădiri, terenuri, mijloace de transport, mijloace de reclamă şi publicitate);
• transmiterea dosarelor fiscale ale contribuabililor care şi-au schimbat sediul sau domiciliul către alte organe fiscale;
• confirmarea debitelor transmise de către alte organe fiscale;
• eliberarea certificatelor de atestare fiscală, vizarea fişelor de înmatriculare a mijloacelor de transport;
• realizarea situaţiilor centralizatoare privind debitele şi încasările impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetul local şi transmiterea situaţiilor pentru înscrierea în evidenţa contabilă;
• păstrarea secretului de serviciu si confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
• asigurarea respectării normelor PSI și protecţiei muncii;
• întocmirea și asigurarea gestionării dosarelor fiscale și a celorlalte documente referitoare la impunerea persoanelor juridice, pregăteşte arhivarea documentelor;
• asigurarea întocmirii situaţiilor statistice și a informaţiilor privitoare la activitatea de impunere;
• analizarea aspectelor și fenomenelor rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale, informarea operativă a conducerii asupra fenomenelor deosebite constatate propunând măsurile care se impun;
• aplicarea în mod corect, unitar și cu profesionalism a legislaţiei fiscale cu privire la impozitele și taxele datorate de contribuabilii – persoane juridice;
• răspunde de modul de implementare a măsurilor trasate pentru respectarea recomandărilor din actele de control, pe domeniul său de activitate (acte de control ale Curţii de Conturi);
• întocmirea de informări în legătură cu stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor juridice, rezultatele acţiunilor de impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale pe fiecare fel de impozit sau taxă;
• îndeplinirea oricăror alte atribuţii repartizate de organul ierarhic superior;
• răspunde de îndeplinirea corecta și la termen a sarcinilor stabilite;
• colaborarea cu salariaţii din cadrul compartimentelor primăriei în scopul administrării eficiente a creanţelor fiscale;
• verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi stabileşte impozitul datorat;
• recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări periodice care conduc la modificarea impozitului;
• întocmeşte adrese de răspuns la adresele primite de la alte organe sau servicii descentralizate: lichidatori, poliție, parchet, experţi, executori, notari publici, instanţe;
• emite certificate de atestare a obligaţiilor fiscale, adeverinţe de valoare, alte acte solicitate de contribuabili în legătură cu situaţia fiscală a acestora;
• emite decizii de impunere privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de către contribuabilii persoane juridice bugetului local;
• păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor pe care le predă periodic spre arhivare în baza proceselor verbale de predare primire;
• aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă;
• urmăreşte operarea la zi în baza de date a declaraţiilor de impunere, a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal şi a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute;
• menţine evidența facilităţilor acordate persoanelor juridice care îmbracă forma ajutoarelor de stat și întocmeşte situaţiile ce trebuie transmise altor organisme pe această linie;
• operează declaraţiile de impunere ale contribuabililor persoane juridice în vederea stabilirii impozitelor pe clădiri, teren, auto, etc. și predă documentaţia de impunere spre arhivare;
• emite procesul verbal și înştiinţarea de plată pe care o comunică cu contribuabilul;
• deschide noi poziţii de rol pentru contribuabilii persoane juridice;
• înregistrează biletele de spectacole și decontul privind impozitul pe spectacol pentru spectacolele organizate în Orașul Jibou;
• efectuează operaţiunile de compensare și restituire la cererea contribuabililor;
• întocmește dosarele de compensare din oficiu și asigură avizarea lor de către serviciile abilitate;
• întocmește dosarele de restituiri, compensări și asigură avizarea lor de către serviciile abilitate;
• operează procesele verbale de contravenţie pe care le transmite compartimentului Executare silită;
• cunoaşte și respectă circuitul documentelor.
Art. 29
CASIERIE Atribuții:
• efectuează operații de încasări în numerar privind chirii și alte venituri provenind de la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului (impozite și taxe, urbanism, arhitect sef, etc.) pe baza documentelor de încasări;
• asigură încasarea impozitelor și taxelor locale pe baza debitelor stabilite;
• predă zilnic borderoul cu încasările privind impozite și taxe locale la Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate din cadrul serviciului, pentru verificare;
• verifică, numără și împachetează corespunzator numerarul încasat, întocmește zilnic documentele de casă;
• conduce evidența intrărilor și ieșirilor de numerar, stabilește soldul de casă zilnic, confruntă soldul zilnic din jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie;
• asigură integritatea, securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operative, predarea sub semnătura celor în drept la sfârșitul zilei operative;
• urmărește circuitul documentelor de încasări în numerar în scopul asigurării integrității acestora;
• îndosariază și arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activității;
• urmărește încadrarea corectă pe surse de venit și bugete componente în conformitate cu legislația în vigoare cu clasificația bugetară aprobată și cu conturile deschise în acest sens;
• întocmește borderoul de încasări și plăți pe destinații bugetare;
• completează zilnic Registrul de Casa și Foaia de Vărsământ, depunând zilnic sumele încasate, pe destinații bugetare la Trezoreria Jibou;
• ridică numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor și a altor cheltuieli materiale;
• depune la Trezorerie, conform prevederilor legale, veniturile încasate.
Art. 30
COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ Atribuții
• emiterea de înștiințări de plată, somații și titluri executorii, îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor, aplicarea procedurilor legale de executare silită a creanțelor bugetului local în cadrul termenului de prescriere, prin toate formele de executare silită, poprire, mobiliară și imobiliară;
• parcurgerea etapelor din cadrul procedurii de executare silită, respectiv indisponibilizarea și valorificarea bunurilor mobile, aplicarea de sechestre pe bunuri mobile și valorificarea acestora;
• verificarea perioadei de prescripție aferente debitelor restante, înregistrarea, clarificarea situației și încasarea acestora;
• reanalizarea tuturor debitorilor în vederea verificării constatării încadrării în condițiile de scădere a debitelor date la executare silită, prescrise fără vina vreunui funcționar public din cadrul instituției;
• stabilirea unui calendar anual privind colectarea creanțelor fiscale prin procedura de executare silită atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice;
• verifică legalitatea titlurilor executorii;
• adrese de restituire a proceselor-verbale de contravenții sau alte titluri executorii către organele emitente, pentru cele care nu îndeplinesc condițiile legale;
• întocmirea proceselor-verbale de scoatere din evidență a amenzilor pentru contribuabilii decedați;
• întocmirea proceselor-verbale pentru debitorii insolvabili;
• transfer dosare executare către alte localități la data identificării schimbării domiciliului contribuabililor;
• să identifice sediul sau domiciliul debitorilor persoanelor juridice cu sprijinul organelor de poliție, al Registrului Comertului, ori a instanțelor;
• să aplice procedura executării silite prevăzută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabilii persoane juridice prin întocmirea de somații și titluri executorii în cazul neplății la termenele legale, iar în cazul depășirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme de executare silită și anume: înființarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, întocmirea de procese-verbale de sechestru și valorificarea bunurilor prin licitație;
• să efectueze situații centralizatoare lunare cu evidența încasărilor rezultate din executarea silită;
• să întocmească situații centralizatoare analitice privind societătile respectiv sumele rămase de recuperat;
• să-și însușească sistematic și să aplice în consecință reglementările în vigoare cu privire la executarea creanțelor bugetare;
• să sesizeze șeful ierarhic superior, în legătură cu orice problemă apărută;
• să aplice procedura executării silite prevăzută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice;
• să urmărească recuperarea sumelor restante prin emiterea de somații și titluri executorii;
• să înființeze propriri asupra conturilor debitorilor persoane fizice;
• să întocmească procese-verbale de sechestru;
• să valorifice bunurile sechestrate prin modalități prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;
• să întocmească procesul-verbal de adjudecare în cazul vânzării bunurilor imobile și mobile;
• să identifice domiciliul debitorilor cu sprijinul organelor de poliție;
• să efectueze evidența încasărilor rezultate din executare silită;
• să întocmească situații centralizatoare;
• să întocmească corespondența cu autoritățile publice, instituțiile publice/private sau de interes public cu care colaborează în vederea rezolvării atribuțiilor de serviciu;
• răspunde și de problemele juridice specifice activității compartimentului executare silită;
• reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;
• propune documente tipizate și proceduri interne pentru activitatea compartimentului sau a instituției;
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;
• răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu, se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;
• răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
• răspunde potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor;
• măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;
• urmărește și asigură transmiterea la timp a răspunsurilor la relațiile solicitate de instanțele judecătorești, cu activitatea pe care o desfășoară etc;
• răspunde de arhivarea, dosarelor constituite în activitatea proprie și predarea acestora spre păstrare la compartimentul arhivă;
• răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora.
Art. 31
Activități specifice ale administratorului de rețea:
• gestionarea bazelor de date, efectuarea corecțiilor și salvărilor de securitate;
• salvarea bazelor de date pe suporți externi;
• menținerea în parametrii normali a tehnicii de calcul, a rețelei interne de comunicații de date și internet;
• instalarea de aplicații informatice (altele decât cele care sunt asigurate de terțe firme prin contract), de programe autorizate, sisteme de operare licențiate;
• asigură instalarea şi punerea în funcţiune a tehnicii de calcul, în cazul în care nu este prevăzut altfel de către firmele furnizoare de echipamente, după caz;
• asigură suportul tehnic pentru buna gospodărire şi întreţinerea judicioasă a tuturor resurselor hardware şi software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora;
• gestionează sistemul de comunicaţii informatice ale instituției;
• analizează eficienţa utilizării sistemului informatic şi face propuneri pentru îmbunătăţirea şi modernizarea acestuia;
• administrarea și actualizarea site-ului www.primariajibou.ro cu informații de interes public;
• asigură executarea, procesarea și arhivarea documentației media;
• asigură gestionarea și întreținerea echipamentelor specifice din dotare;
Managementul activităților specifice:
• supraveghează (fără intervenție) rețeaua de calculatoare, sistemele de monitorizare video; sesizează administratorul de rețea sau personalul de mentenanță în caz de malfuncțiuni sau avarii constatate;
• asigură colaborarea cu firmele de service pentru tehnica de calcul, a providerilor (furnizorilor) de internet sau a serviciilor speciale de comunicații (STS);
• stabilește norme şi proceduri interne cu caracter obligatoriu, pe care le aduce la cunoştinţa personalului instituției, în vederea asigurării securităţii datelor, normelor GDPR, confidenţialităţii şi siguranţei în utilizarea sistemului informatic, în scopul bunei desfăşurări a activităţii;
• face propuneri și asigură derularea aprovizionării, respectiv dotării cu echipamente şi consumabile pentru nevoile instituției;
• participă în comisiile de licitaţii organizate pentru achiziţiile de echipamente, software, consumabile şi servicii necesare realizării şi mentenanţei sistemului informatic;
• avizează din punct de vedere tehnic produsele informatice (programe şi aparatură) achiziţionate;
• informează conducerea asupra situaţiilor deosebite, propune, ia măsuri de soluționare şi răspunde pentru realizarea acestora în limita de competență decizională;
Art. 32
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, INVESTITII
(1) Conducătorul structurii de specialitate din cadrul primăriei are statutul de architect –șef și reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice locale.
(2) Arhitectul-sef desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunității, coordonarea activităților de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale.
(3) Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt funcțioar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcție generală, direcție sau serviciu. În activitatea lor, arhitecții-șefi sunt sprijiniți de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.
(4) Structura de specialitate condusă de arhitectul șef a orașului îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
b) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
c) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
d) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
e) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
e^1) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
f) organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
g) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
h) participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
i) avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.
Art. 33
COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, Atribuții:
1. elaborează orientările generale privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a orașului, întocmește documentațiile de urbanism ale Consiliului Local și analizează documentațiile de urbanism întocmite de agenții economici, asigură asistență de specialitate pentru comisia de specialitate din cadrul Consiliului local;
2. verifică documentaţiile tehnico-economice și execută lucrările pentru eliberarea autorizațiilor în construcții, verifică cum se respectă prevederile autorizațiilor de construcții, disciplina în construcții, aplicând prevederile legale în cazul în care se constată încălcări ale legii;
3. elaborează împreună cu compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean regulamentul de amenajare a teritoriului orașului și satelor aparținătoare, urmărește aplicarea și respectarea prevederilor acestuia;
4. întocmește și supune spre avizare conform legii documentațiile în vederea parcelării și dezmembrării teritoriului orașului;
5. răspunde de evidența planurilor de amenajare a teritoriului și de realizarea acestora;
6. împreună cu compartimentele Cadastru, Agricol și Investiții, întocmeşte şi supune aprobării organelor în drept documentațiile tehnice privind exproprierile de terenuri în vederea amplasării și realizării obiectivelor de interes local;
7. elaborează programe și studii privind amenajarea teritoriului și urmărește aplicarea prevederilor legale în acest domeniu; colaborează cu unitățile specializate în vederea elaborării și aprobării lucrărilor privind amenajarea teritoriului;
8. face propuneri pentru schimbarea denumirilor de străzi, artere de circulatie, parcurilor, obiectivelor turistice sau de agrement;
9. inventariază și reactualizează evidențele privind atribuirea de denumiri;
10. colaborează cu unitățile de proiectare și agenții economici pentru elaborarea planurilor urbanistice ce privesc zonele industriale ale orașului;
11. asigură evidența platformelor industriale și modificările legate de acestea;
12. administrează domeniul public și privat al orașului împreună cu serviciul de contabilitate;
13. analizează și întocmește documentațiile privind intrarea și ieșirea bunurilor din domeniul public și privat al orașului;
14. organizează desfășurarea activității de concesionare a bunurilor proprietate publică;
15. face propuneri cu bunurile proprietate publică care pot fi concesionate la iniţiativa concendentului sau ca urmare a unei sugestii însuşite de acesta;
16. întocmeşte studii de oportunitate în cazul iniţierii concesionării ţinând cont de elemente ca:
• descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
• motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii;
• nivelul minim al redevenţei;
• procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii;
• celelalte elemente prevăzute OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
• întocmește documentația de atribuire, concesionare bunuri proprietate publică;
17. ține evidența monumentelor istorice și de arhitectură, face propuneri pentru asigurarea fondurilor necesare executării lucrărilor de restaurare;
18. colaborează cu organele de proiectare a lucrărilor în vederea stabilirii zonelor protejate;
19. asigură transparenţa procesului de autorizare prin afișarea lunară la sediul primăriei a listei cu certificatele de urbanism și autorizații emise;
20. ţine evidența spațiului de locuit, efectuează acțiuni pentru întreținerea spațiului de locuit rămas disponibil în vederea repartizării lui;
21. răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind repartizarea fondului locativ proprietate de stat;
22. colaborează cu comisia socială din cadrul Consiliului local asigurând datele necesare repartizării locuințelor disponibile;
23. propune măsuri pentru folosirea eficientă a spațiilor excedentare, ține evidența spațiilor locative și a persoanelor cărora s-a aprobat ocuparea acestora;
24. ține evidența spațiilor cu altă destinație (inclusiv a garajelor și copertinelor), face propuneri pentru repartizarea acestora;
25. coordonează asociațiile cetățenești (locatari) în vederea realizării lucrărilor de gospodărire și înfrumusețare a localităților și pentru buna gospodărire, întreținere și administrare a fondului locativ;
26. sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
27. ţine evidența asociațiilor înființate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
28. sprijină și îndrumă locatarii prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;
29. consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu;
30. întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora;
31. împreună cu specialiști ai serviciului de contabilitate, organizează și asigură exercitarea controlului financiar – contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa în justiție persoanele vinovate;
32. organizează examinarea persoanelor fizice pentru administrarea imobilelor;
33. asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare;
34. colaborează cu compartimentul de specialitate în vederea asigurării fondurilor necesare executării unor proiecte și programe privind întreținerea, modernizarea și repararea fondului locativ existent;
35. îndeplinește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică;
36. asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act de proprietate (contracte de vânzare – cumpărare apartamente), în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
37. întocmeşte documentații necesare pentru vânzarea apartamentelor proprietate privată a Primăriei a căror locatari sunt chiriași;
38. întocmește documentațiile necesare pentru vânzarea unor imobile cu destinația de locuințe în condițiile legii nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în prietatea statului;
39. organizează și coordonează activitatea de administrare a parcărilor de oraș și domiciliu;
40. colaborează cu Serviciul de contabilitate și participă la pregătirea documentațiilor de licitație în vederea vânzării unor bunuri imobile care aparțin domeniului privat al orașului întocmește acorduri pentru întabulări apartamente;
41. colaborează cu reprezentanții Oficiului de Cadastru asigurând datele necesare întabulării apartamentelor;
42. întocmește informări, rapoarte și analize privind activitatea desfășurată, cercetează și rezolvă în termen cererile și scrisorile adresate;
43. soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor;
44. ţine evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite;
45. asigură arhivarea actelor cu care lucrează compartimentul;
46. îndeplinește potrivit legii orice alte atribuții încredințate de consiliul local, primar și viceprimar precum și cele stabilite prin legi și alte acte normative.
Art. 34
COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE PROIECTE ȘI ACHIZITII PUBLICE
Atribuții: Managenent de proiecte
1. elaborarea cererilor de finanțare și a fișelor de proiect pentru accesarea de granturi naționale și internaționale;
2. asigurarea managementului și implementarea proiectelor și programelor finanțate din granturi naționale și internaționale;
3. monitorizarea și evaluarea proiectelor și programelor finanțate din granturi naționale și internaționale;
4. identificarea, selectarea și procurarea surselor informaționale privitore la proiectele, programele sau a alte surse externe/interne de finanțare nerambursabilă;
5. contactarea și colaborarea cu serviciile din cadrul Primăriei orașului Jibou, în vederea culegerii de informații pentru crearea unei baze de date necesare elaborării și fundamentării cererilor de finanțare privind accesarea de granturi naționale și internaționale;
6. colaborarea în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice serviciului cu următoarele instituții: Instituția Prefectului și Consiliul Județean Sălaj, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Departamentul pentru Afaceri Europene, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor., Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Centrele de documentare europeană, alte organisme de interes local și național;
7. colaborarea cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmirea proiectelor în colaborare cu celelalte direcții și compartimente din cadrul primăriei;
8. stabilirea contactelor și întreținerea legăturilor cu organizațiile neguvernamentale pentru dezvoltarea societății civile, ținerea evidenței ONG-urilor din oraș și monitorizarea activității acestora în scopul creării unor parteneriate între administrația publică locală și ONG-uri, pentru ca împreună să soluționeze proiecte și programe concrete de dezvoltare comunitară locală;
9.întreţinerea de relații de parteneriat, găsirea de parteneri pentru proiecte inițiate de autoritatea locală;
10. participarea la întâlniri de lucru în cadrul diverselor programe privind reforma în administraţia publică locală;
11. participarea la seminarii și cursuri de perfecționare pe domeniul managementului proiectelor și programelor europene;
12. organizarea de seminarii, campanii de informare și consultarea publicului referitor la proiectele de dezvoltare a orașului Jibou;
13. menţinerea și dezvoltarea în condițiile legii, a relațiilor de colaborare, cooperare sau asociere cu persoane juridice române sau străine și alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
14. împlicarea activă în proiectele internaționale derulate împreună cu parteneri externi, proiecte la care primăria este solicitant sau partener;
15. stabilirea de legături cu diferite reţele organizații neguvernamentale internaționale în vederea participării la diferite acțiuni comune, schimburi de experiență și de bune practici;
Îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, ori încredinţate de şefii ierarhici.
Participă la diferite seminarii și cursuri de specializare pentru absorbția fondurilor externe.

Investiții
1. întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a programului anual de achizitii publice, studii, dotări şi proiecte;
2. planificarea lucrărilor de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetele anuale;
3. asigurarea urmăririi execuţiei lucrărilor de investiţii, prin inspectori de şantier, conform legislaţiei în vigoare;
4. obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de investiţii sau pentru funcţionare;
5. verificarea şi recepţionarea lucrărilor şi serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaţiilor de lucrări, confirmându-se veridicitatea acestora; efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi a recepţiei finale după expirarea perioadei de garanţie, comunicarea receptiilor Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare în vederea luării în evidenţa contabilă;
6. urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare;
7. asigurarea realizării tuturor obligaţiilor care revin autorităţii publice locale în derularea investiţiilor prin programele CNI, ANL ş.a.;
8. colaborarea cu compartimentele şi structurile de specialitate în elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, promovarea şi derularea de proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea documentaţiilor tehnice şi a procedurilor pentru derularea unor lucrări de investiţii în parteneriate, asocieri;
9. urmărirea înregistrării în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii finalizate;
10. iniţierea şi promovarea procedurilor privind aplicarea legislaţiei în domeniul conservării energiei, cadastrului, mediului, etc.;
11. urmărirea şi asigurarea decontărilor lucrărilor şi serviciilor executate, conform contractelor în derulare;
Îndeplineşte potrivit legii orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul local, primar, viceprimar şi cele stabilite prin legi şi alte acte normative.

Achiziții publice
1. asigură competența profesională în domeniul achizițiilor publice la nivelul autorității contractante și colaborează cu celelalte compartimente ale autorității contractante, în vederea derulării tuturor etapelor aferente procesului de achiziție publică și atribuirii contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv în ceea ce privește realizarea achizițiilor directe, în conformitate cu toate dispozițiile legale aplicabile, precum și cu reglementările interne;
2. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
3. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
4. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
5. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
6. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
7. realizează achiziţiile directe;
8. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
9. participă la evaluarea ofertelor dacă este desemnat în acest sens
10. Îndeplineşte potrivit legii orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul local, primar, viceprimar şi cele stabilite prin legi şi alte acte normative.
11. Participă la diferite cursuri și seminarii în domeniul achizițiilor publice.
Art. 35
COMPARTIMENT CADASTRU Atribuții
(1) Prin funcţia tehnică de cadastru general se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii, categorii de folosinţă şi pe proprietari, precum şi ale construcţiilor.
(2) În cadrul funcţiei cadastrului general se evidenţiază amplasamentul, destinaţia, categoriile de folosință a parcelelor, precum şi actele juridice a bunurilor imobile.
(3) Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin publicitatea imobiliară.
(4) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, lucrările tehnice de cadastru constau în:
1. participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al oraşului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializat prin borne;
2. marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localităţilor, potrivit legii;
3. identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar; măsurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, specificându-se destinaţia, categoria de folosinţă si proprietarul sau, după caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de construcții, curţi, precum şi pentru terenurile cu alte destinaţii, situate în intravilan sau în extravilan, se vor specifica, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinţă a terenurilor, încadrarea acestora pe zone în cadrul localităţii, respectiv pe clase de calitate;
4. măsurători pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale;
5. efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar;
6. întocmesc procesele-verbale de punere în posesie;
7. constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
8. constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;
9. delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al localităţilor;
10. fac propuneri şi avizează proiectele de organizare si funcționare a exploatațiilor agricole și aplică în teren elementele necesare pentru funcționarea acestora – proiectarea și amenajarea rețelei de drumuri și de alimentare cu apa, de irigații;
11. furnizează date pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol;
12. pune în aplicare legislația specifică în materie de cadastru;
13. participă în mod efectiv la punerea în aplicare a Legii fondului funciar prin verificarea dosarelor, verificarea situaţiei juridice a terenurilor solicitate, punerea în posesie a celor îndreptățiți, clarificarea problemelor legate de vechile amplasamente;
14. supune spre analiză comisiei locale de fond funciar, cererile prin care s-a solicitat constituirea și/sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren și păduri;
15. transmite comisiei judeţene de fond funciar, spre validare, propunerile comisiei locale; comunică solicitanților hotărârea comisiei județene de fond funciar;
16. gestionează banca de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al orașului Jibou;
17. îndeplinește sarcinile ce revin autorității publice locale conform prevederilor Ordinelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind stadiul de execuție a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale;
18. acordă consultanță în domeniul zootehniei și urmărește operațiunile de însămânțare artificială;
19. iau măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii animalelor și asigură efectuarea tratamentelor în cazul îmbolnăvirilor;
20. întocmesc documentațiile necesare pentru acordarea de sprijin producătorilor agricoli, în condițiile prevăzute de lege, și urmăresc realizarea acestor acțiuni.
Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul orașului sunt:
• registrul cadastral al parcelelor;
• indexul alfabetic al proprietarilor și domiciliul acestora;
• registrul cadastral al proprietarilor;
• registrul corpurilor de proprietate;
• fișa centralizatoare, partida cadastrală pe proprietari și pe categorii de folosință;
• planul cadastral.
Îndeplinește orice alte sarcini ce revin compartimentului din legi, alte acte normative,
hotărâri ale Consiliului local sau cele stabilite de primar, viceprimar și secretar.

Art. 36
COMPARTIMENTUL AGRICOL – se subordonează secretarului general al U.A.T., atribuțiile principale ale acestui compartiment funcțional sunt:
1.întocmirea, urmărirea și completarea registrului agricol, în format și electronic, întocmirea centralizatoarelor și a situațiilor statistice ce derivă din această activitate;
2. participă efectiv la aplicarea şi definitivarea lucrărilor impuse de Legea nr.18/1991 republicată – Legea fondului funciar, modificată prin Legea nr.1/2000 și 247/2005;
3. întocmirea și eliberarea documentelor care atestă înscrierile și radierile din Registrul Agricol;
4. efectuarea de activități în afara compartimentului (munca de teren), ceea ce constă în efectuarea de controale pe paşunea aflată în administrarea Consiliului local, efectuarea de verificări la gospodăriile populației sau diferitelor societăți comerciale deținătoare de terenuri agricole sau crescătoare de animale (din categoriile bovine, ovine, porcine, cabaline, familii de albine), în vederea eliberării diferitelor acte necesare proprietarilor;
5. în urma verificărilor în evidențele compartimentului și în teren, se întocmesc și se eliberează atestatele de producător;
6. propunerea de măsuri și derularea efectivă de activități pentru întreținerea și exploatarea domeniului public și privat al orașului Jibou, conform legislației în vigoare;
7. încheierea contractelor de închiriere pentru terenuri din pașunea orașului, precum și înregistrarea actelor de arendă încheiate între proprietari, urmărind derularea acestora și respectarea clauzelor contractuale;
8. întocmirea de adeverințe/certificate solicitate de persoane fizice sau juridice, pe baza datelor aflate în evidența compartimentului;
9. efectuează la solicitarea cetățenilor măsurători în teren dar și la punerea în posesie a beneficiarilor Legii fondului funciar, sau în situația verificării limitelor de hotar între parcelele atribuite, etc;
10. participă în mod efectiv la punerea în aplicare a Legii fondului funciar prin verificarea dosarelor, verificarea situaţiei juridice a terenurilor solicitate, punerea în posesie a celor îndreptățiți, clarificarea problemelor legate de vechile amplasamente;
11. supune spre analiză comisiei locale de fond funciar, cererile prin care s-a solicitat constituirea și/sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafețe de teren și păduri;
12. transmite comisiei judeţene de fond funciar, spre validare, propunerile comisiei locale; comunică solicitanților hotărârea comisiei județene de fond funciar;
13. gestionează banca de date privind fondul funciar la nivelul teritoriului administrativ al orașului Jibou;
14. participă în comisii stabilite la nivel de județ, deplasându-se în teren la locul pagubelor produse de factori diverși asupra culturilor agricole;
15. înştiinţează crescătorii de albine pentru protecția acestora în perioada când se fac tratamentele chimice;
16. răspund de aplicarea normelor PSI în domeniul agricol;
17. întocmirea documentațiilor în vederea vânzării terenurilor agricole și forestiere situate în extravilan, conform legislației în vigoare;
18. verifică și redactează referate la scrisorile și sesizările primite din partea cetățenilor și comunică Comisiei județene de fond funciar;
19. efectuarea de activități de relații cu publicul, consilierea, acordarea de sprijin celor care se adresează cu diferite probleme din sfera de activitate a compartimentului;
20. urmărește în permanenţă şi fac propuneri după caz, pentru apărarea, conservarea şi folosirea raţională a terenurilor agricole apartinând producătorilor privaţi şi a terenurilor aflate în administraţia Consiliilor locale. Urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare referitoare la carantina fito-sanitară, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor pentru menţinerea echilibrului ecologic şi prevenirea accidentelor la oameni, plante şi animale;
21. urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor, întreținerea corespunzătoare a paşunilor, supraînsămânţarea şi fertilizarea periodică a acestora, precum şi aplicarea unui păşunat raţional; face propuneri concrete de sancţionare a celor care încalcă prevederile legale din domeniul agriculturii şi industriei alimentare;
22. sprijină iniţiativele de asociere a producătorilor agricoli în asociaţii agricole şi asociaţii familiale, precum şi asocierea şi integrarea producătorilor agricoli în societăţi comerciale de valorificare, industrializare şi comercializare a produselor vegetale şi animale, urmăreşte identificarea potenţialului turistic din zonă;
23. acţionează pentru cunoaşterea temeinică a prevederilor actelor normative referitoare la agricultură şi industria alimentară şi le aduce la cunoştinţa producătorilor agricoli;
24. verifică pe teren exactitatea datelor declarate de cetăţeni, efectuează modificări în registrul agricol dacă este cazul, numai cu aprobarea secretarului;
25. eliberează certificate de producători agricoli conform registrului agricol, întabulari, burse, etc;
26. eliberează titluri de proprietate la Legea nr.1/2000 şi 247/2005 şi participă la măsurători în teren;
27. răspunde de păstrarea şi securitatea registrelor agricole, a celorlalte registre pentru evitarea distrugerilor, degradării sau sustragerii acestora;
28. întocmeşte procese verbale de punere în posesie restante şi eliberarea de titluri de proprietate;
29. întocmeşte situaţii cerute de OCPI şi Comisia Judeţeană de fond funciar pe lângă Prefectura judeţului Sălaj;
30. transmiterea tuturor datelor cerute de Direcţia Judeţeană de Statistică în termenele prevăzute prin lege.
Art. 37
CABINET PRIMAR – este constituit în temeiul prevederilor legale în vigoare, conform căruia, primarii orașelor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din maximum 2 persoane.
Personalul din cadrul Cabinetului Primarului este numit şi eliberat din funcţie de către primar. Acesta îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului. Atribuţiile personalului angajat în cadrul Cabinetului primarului se stabilesc prin dispoziţie a primarului.
Atribuții:
1. asigurarea consilierii primarului, pe anumite probleme specifice unor domenii de activitate ale administraţiei publice locale;
2. asigurarea înregistrării, repartizării şi urmării rezolvării corespondenţei adresate primarului din partea cetăţenilor, a Preşedinţiei, Guvernului şi altor instituţii;
3. participă la repartizarea corespondenței în instituție;
4. participă la audienţele primarului şi se preocupă de evidenţa şi transmiterea solicitărilor compartimentelor de specialitate spre competenţa şi soluţionare a acestora;
5. răspunde de respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la evidenţa, păstrarea şi întrebuinţarea ştampilelor;
6. reprezentarea instituţiei Primarului orașului Jibou în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în baza competenţelor stabilite;
7. colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei orașului Jibou, serviciile publice, instituţiile publice, regiile autonome și societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului local al orașului Jibou, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Preşedinţia şi Guvernul României, Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj etc.;
8. furnizarea, la solicitarea primarului, de date şi informaţii de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
9. întocmirea agendei de lucru pentru Primarul orașului Jibou;
10. asigurarea condițiilor necesare desfășurării ședințelor de lucru ale primarului;
11. întocmirea de note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, guvern etc., la cererea primarului;
12. cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului pentru care este răspunzător juridic, economic;
13. analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii și informarea primarului cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social, economic din orașul Jibou;
14. contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de comunicare şi relaţionare dintre primarie şi mediul extern;
15. pregăteşte informări şi materiale necesare desfăşurării activităţii primarului;
16. realizează analize şi pregăteşte rapoarte în acest sens având competenţa de a solicita orice informaţie, situaţie centralizată, document etc.;
17. colaborează cu toate compartimentele din aparatul de specialitate și serviciile publice locale pentru îndeplinirea corespunzătoare și la timp a sarcinilor ce-i revin;
18. întreţine relaţii de colaborare şi contacte cu Consiliul local Jibou, Prefectură, Consiliul Judeţean, Guvern, precum şi cu organizaţiile politice şi apolitice în vederea coordonării unor activităţi şi programe;
19. asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de primar cabinetul primarului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul orașului Jibou, în condiţiile legii;
20. cabinetul primarului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul orașului Jibou, în condiţiile legii;
Art. 38
COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ
(1) Este o structură funcţională subordonată direct Primarului orașului Jibou.
 Obiective generale: punerea în executare a legilor și a celorlalte acte
normative în legătură cu activitatea pe linie de protecție civilă;
 Obiective specifice: elaborarea, stabilirea şi aplicarea unor planuri de măsuri
la nivel local, armonizate cu legislaţia în domeniu, privind evitarea unor accidente sau catastrofe în caz de incendii, inundaţii, cutremure, sau alte calamităţi naturale, pregătirea personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului pentru situaţii de urgenţă la nivel local.
(2) Atribuții:
1. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie civilă, P.S.I. şi de cea legată de situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor legale în vigoare; colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei pentru organizarea şi asigurarea bazei tehnico-materiale. Prin Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale se va asigura fondurile necesare desfăşurării acestor activităţi;
2. identifică şi gestionează tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul oraşului;
3. culege, prelucrează, stochează, studiază şi analizează datele şi informaţiile referitoare la protecţia civilă şi situaţiile de urgenţă de pe teritoriul oraşului;
4. asigură informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei şi salariaţilor cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuiesc îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce-i revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiilor de urgenţă precum şi modul de comportare în cazul alarmării pe linia situaţiilor de urgenţă;
5. întocmeşte, actualizează şi pune în aplicare următoarele Planuri şi documente principale:
– Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
– Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
– Planul de evacuare în cazul producerii unor dezastre;
– Planul de evacuare în caz de conflict armat;
– Planul de apărare P.S.I.;
– Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea C.L.S.U. a oraşului;
– Componenţa C.L.S.U.
– Componenţa Comisiei Locale pentru Apărare;
– Întocmeşte şi reactualizează Planul de mobilizare la locul de muncă, Planul cu produsele raţionalizate în caz de razboi precum şi alte documente şi situaţii ce ţin de mobilizare.
6. convoacă C.L.S.U. şi verifică asigurarea permanenţei la sediul instituţiei în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
7. studiază actele normative care reglementează activitatea privind situaţiile de urgenţă şi asigură aplicarea acestora pe teritoriul localităţii;
8. studiază pericolele (riscurile) existente pe teritoriul de competenţă şi propune măsurile specifice de limitare a acestora;
9. îndeplineşte întocmai şi la timp sarcinile profesionale dispuse pe plan local de primar;
10. acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor unităţilor locale, patronilor şi cetăţenilor;
11. îndrumă şi controlează activitatea personalului din compartimentul de prevenire, formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor, acordând sprijin la întocmirea şi pregătirea programului de instruire a acesteia;
12. întocmeşte programele de pregătire profesională pentru formaţia de intervenţie din subordine;
13. desfăşoară activităţi de informare publică. Participă la exerciţii şi aplicaţii care au ca temă protecţie civilă şi intervenţia în situaţii de urgenţă precum şi la şedinţele de analiză cu privire la îndeplinirea obiectivelor propuse;
14. participă la acţiunile de intervenţie ca urmare a dezastrelor produse în localitate precum şi la cercetarea acestora şi a altor evenimente, trage concluzii şi învăţăminte din analiza acestora;
15. asigură activitatea de dotare cu mijloace necesare pe linia situaţiilor de urgenţă;
16. răspunde de întreţinerea materialelor, tehnicii şi aparaturii destinate intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
17. aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi a competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia situaţiilor de urgenţă;
18. este responsabil cu documentele ”speciale” la nivelul instituţiei;
19. întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa documentelor “speciale” din mapa de la mobilizare;
20. ţine evidenţa salariaţilor mobilizaţi la locul de muncă şi întocmeşte lucrările M.L.M.;
21. întocmeşte, actualizează şi răspunde de documentele “secret de serviciu” primite şi înaintate către instituții ierarhice;
22. îndeplineşte potrivit legii orice alte atribuţii încredinţate de primar, I.S.U. “POROLISSUM” Sălaj;
23. potrivit legii compartimentul poate fi organizat până la nivel de serviciu;
24. compartimentul îndeplineşte și alte sarcini stabilite de ordonatorul principal de credite şi cele care derivă din legislaţia care reglementează activitatea administraţiei publice locale sau din cea specifică activităţii desfăşurate.
Art. 39
COMPARTIMENTUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE
(1) Compartimentul este o structură funcţională, în subordinea directă a primarului orașului Jibou. Acesta răspunde de elaborarea şi implementarea politicii de personal pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi de ducerea la îndeplinire a prevederilor legilslative în ceea ce priveşte raportul de serviciu al funcţionarilor publici, raportul de muncă al personalului contractual şi salarizarea acestora, conform atribuţiilor care se regăsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou.
(2) Obiectivul general al compartimentului este de a realiza gestiunea curentă a resurselor umane, a funcțiilor publice și a personalului contractual.
(3) Obiectivele specifice, rezultate din obiectivul general, sunt:
 planificarea resurselor umane;
 analiza posturilor şi monitorizarea dinamicii personalului;
 recrutarea şi selecţia personalului;
 promovarea angajaţilor;
 evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 formarea și perfecționarea profesională;
 întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici și a dosarelor personale pentru personalul contractual şi a registrului de evidenţă a angajaţilor;
 calculul drepturilor salariale și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale şi de stat;
 aplicarea procedurilor și activităților de resurse umane pentru membri echipelor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 asigurarea transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Atribuții:
1. întocmește documentaţia privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou şi al serviciilor publice din subordinea consiliului local, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale, în baza analizei de către conducerea instituţiei sau a modificărilor legislative;
2. asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în funcţii de conducere, în clasă și în grad profesional. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizează concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale în vigoare;
3. asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;
4. întocmeşte documentaţia privind numirea în funcţie publică şi a contractelor individuale de muncă pentru candidaţii declarati admişi, în conformitate cu prevederile legale;
5. întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă pentru întreg personalul U.A.T;
6. realizează salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice din subordinea consiliului local, fără personalitate juridică conform prevederilor legale. De asemenea se întocmesc state de plată pentru consilierii locali, membrii comisiilor de concurs sau alte comisii de specialitate, membrii echipelor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
7. calculul drepturile salariale raportat la: concedii de odihnă, medicale sau de alte tipuri de concedii, reţineri, deduceri personale, impozitul pe venit şi contribuţii, precum şi întocmirea ordonanţărilor şi a ordinelor de plată;
8. întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile: D 112 şi D 100, respectiv Formularul L153;
9. solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;
10. întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
11. gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on – line, contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;
12. actualizează, majorează și modifică drepturilor salariale, după caz, conform legii;
13. colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget, la solicitarea Serviciului Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale;
14. asigură procesarea, în baza de date, a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora; Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, etc. aprobate conform prevederilor legale;
15. eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate și drepturile salariale;
16. asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate. Eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Sălaj;
17. operează actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
18. solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual, în condiţiile legii;
19. actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în funcţie de modificările legislative;
20. pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)“ pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecţionare profesională anual“ în termenele legale.
21. răspunde de evidenţa cursurilor de perfecţionare, sau orice alte forme de perfecţionare profesională; centalizează situaţia la zi;
22. asigură efectuarea stagiilor de practică pofesională de către studenţii/elevii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi Primărie, sau în nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe privind stagiul de practică, în condiţiile legii;
23. întocmeşte referate şi dispoziţii ale primarului privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;
24. întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomării clasei sau gradului profesional pentru posturile vacante, prevăzute în statul de funcţii şi în termen de 10 zile înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asupra modificărilor;
25. asigură legătura Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti, instituţie care coordonează metodologic activitatea compartimentului;
26. centralizează date statistice referitoare la personalul din cadrul instuţiei şi a instituţiilor subordonate Consiliului Local, în vederea luării unor decizii în ceea ce priveşte strategia de personal;
27. răspunde de publicitatea, implementarea şi monitorizarea normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual;
28. întocmeşte statul de personal/funcţii ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajaţi;
29. are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursurile de recrutare în vederea ocupării unui post vacant precum şi confidenţialitatea asupra activităţii compartimentului, cu excepţia celor care nu sunt în contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică;
30. oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
31. întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc.;
32. solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual cu funcţii de conducere, în condiţiile legii. Ţine evidenţa lor în format electronic, precum și publicarea acestora în condiţiile Legii 176/2010, prin scanare şi postare pe site-ul instituţiei, conform termenelor legale, după caz și eliberează dovezi privind depunerea declaraţiilor;
33.comunică angajaţilor sub semnătură de primire dispoziţiile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal;
34. pregăteşte în vederea arhivării şi predă comp. Administratție publică locală, relații cu publicul și Arhivă, documentele din cadrul compartimentului, în condiţiile legii;
35. asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului de către funcţionarii publici definitivi;
36. întocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului compartimentului în care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică definitivă sau eliberării după caz;
37. întocmeşte note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către șefii de compartimente şi aprobate de către Primar, la reorganizarea activităţii, înfiinţări, desfiinţări, transformări de posturi şi a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării de către Consiliul local prin hotărâre;
38. funcționarii publici din cadrul compartimentului răspund de legalitatea acţiunilor întreprinse, de corectitudinea informaţiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni. Își folosesc programul de lucru, echipamentul informatic precum şi cel birotic pentru realizarea atribuţiilor de serviciu;
39. gestionează şi răspunde de întocmirea dosarelor demnitărilor instituţiei – primar şi viceprimari, modificări ale indemnizaţiilor, eliberarea adeverinţelor, la cererea acestora;
40. elaborează reglementări cu caracter intern: proceduri de sistem/operaționale, Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului;
41. asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile Regulamentului Intern, a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţilor.
42. asigură protecţia datelor cu caracter personal conform reglementărilor introduse prin Regulamentul UE 2016/679.
Art. 40
COMPARTIMENT PERSONAL OPERATIV ŞI DESERVIRE
Atribuții
1. asigurarea pazei sediului administrativ; păstrarea și integritatea bunurilor ce se află în sediul Primăriei;
2. îngrijirea curăţeniei în spaţiile destinate birourilor şi a căilor de acces la acestea (coridoare, holuri, terase, scări, etc);
3. asigurarea microclimatului în spaţiile destinate birourilor;
4. alte activităţi administrativ-gospodăreşti comune şi specifice activităţii;
5. întreținerea sediului Primăriei și a celorlalte servicii fără personalitate juridică, din punct de vedere administrativ, al curățeniei și înfrumusetării și propunerea de achiziționare de produse și servicii necesare pentru realizarea acestei sarcini.
Art.41
COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ȘI ARHIVĂ
Atribuții
(1) 1. participă la executarea lucrărilor de secretariat necesare organizării şi desfăşurării şedinţelor consiliului local, convocatoarelor de şedinţă, tehnoredactarea hotărârilor, proceselor verbale de şedinţe şi extrase privind măsurile luate ce se impun pentru realizarea sarcinilor stabilite;
2. tehnoredactează dispoziţiile primarului;
3. asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor;
4. comunică prevederile hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului, compartimentelor de specialitate ale instituţiei şi mass-media;
5. întocmeşte potrivit legii indicativul termenelor de păstrare a documentelor şi nomenclatorul dosarelor;
6. răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind confecţionarea, folosirea, evidenţa sigiliilor şi stampilelor;
7. întocmește documentația pentru emiterea avizelor în vederea desfășurării manifestărilor publice pe domeniul public al UAT (Legea nr. 60/1991);
8. eliberează avizul privind orarul de funcționare al agenților economici;
9. întocmeşte referatul în baza documentelor cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Jibou, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului local;
10. asigură comunicarea prin mijloacele electronice a documentațiilor compartimentelor de specialitate din UAT Jibou în vederea dezbaterii proiectelor de hotărâri în ședințele Consiliului local;
11. asigură comunicarea dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local, proceselor-verbale ale ședintelor consiliului local prin mijloace electronice;
12. punerea în aplicare a Legii Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 Republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. arhivează documentele create şi le predă compartimentului Arhivă, pe baza listei de inventar şi a Procesului-verbal de predare-primire;
14. participă la întocmirea referatului de specialitate în calitate de membru, potrivit Legii 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
15. întocmește și ține la zi registrul general de intrare ieșire al instituției, registrul delegațiilor, registrul ștampilelor, registrul de petiții, registrul pentru solicitările în baza Legii nr. 544/2001;
16. înregistrează corespondența primită prin fax, e-mail sau poștă și o înaintează către primar în vederea repartizării către compartimentele de specialitate după care le predă pe baza de semnătură, în registrul general de intrare-ieșire, persoanelor desemnate;
17. asigură primirea documentelor de la serviciile și compartimentele instituției pentru constituirea mapei cu documente în vederea avizării sau aprobării de către conducerea instituției;
18. înregistrează petițiile în registrul de intrare-ieșire după care le înaintează către persoana desemnată prin dispoziția primarului pentru a fi înregistrate în registrul special urmând procedura operațională de rezolvare a acesteia;
19. înregistrează solicitările în baza Legii nr. 544/2001 în registrul de intrare ieșire după care o înaintează către persoana desemnată prin dispoziția primarului pentru a fi înregistrate în registrul special urmând procedura operațională de rezolvare a acesteia;
20. efectuează servicii de preluare, verificare şi înregistrare a cererilor şi documentaţiilor anexate necesare rezolvării unor probleme, ce intră în sfera de competenţă a consiliului local şi primăriei, în conformitate cu normele metodologice stabilite şi legislaţia în vigoare, sosite prin poştă, fax, curier sau direct din partea cetăţenilor;
21. preia și expediază direct, prin poștă, fax, curieri și înregistrează expedierea răspunsurilor către persoane fizice sau juridice conform borderourilor de expediție;
22. preia și înregistrează corespondența returnată conform borderourilor de retur;
23. redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa, ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei;
24. clasează conform prevederilor legale petiţiile anonime;
25. întocmeşte anual registrul de intrare-ieşire a corespondenţei instituţiei;
26. întocmeşte anual raportul de activitate privind petiţiile;
27. gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;
28. întocmeşte lunar și anual raportul privitor la gestiunea timbrelor (situaţia borderourilor şi a facturilor);
29. colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
30. asigură circuitul documentelor în instituţie, realizând evidenţa acestuia pe baza opisurilor de predare-primire;
31. urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;
32. asigură accesul la aviziere, actualizarea documentelor existente pe panourile de afişaj ale instituției şi eliminarea documentele expirate;
33. asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001 (exceptând mass-media);
34. oferă verbal informaţii de interes public;
35. preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public;
36. preia şi înregistrează reclamaţiile administrative;
37. emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;
38. redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;
39. comunică din oficiu informaţiile de interes public;
40. publică anual un buletin informativ ce cuprinde informaţiile de interes public;
41. întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;
42. întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
43. redirecționează conform prevederilor legale corespondența ce nu intră in sfera de competență a instituției;
44. urmărește respectarea termenelor legale prevăzute pentru formularea răspunsurilor;
45. oferă informații si sprijin cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certificate,autorizații,avize,adeverinte) care intră în sfera de competență a consiliului local și a primăriei în limitele create de relațiile stabilite cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale, oferă informații ce vizează comunitatea;
46. pune la dispoziția cetățenilor documentele necesare (formulare tip și fișe de informații) întocmite împreună cu compartimentele din cadrul Primăriei în vederea obținerii de către cetățeni a actelor și documentelor eliberate de Primărie;
47. întocmește diferite tipuri de documente sau rapoarte la solicitarea primarului;
48. asigură preluarea apelurilor telefonice ,a notelor telefonice si transmiterea întocmai a mesajelor recepționate;
49. realizează legăturile telefonice pentru conducere si toate compartimentele primăriei;
50. ține evidența confirmărilor de primire ale scrisorilor trimise prin poștă;
(2) Obligaţiile autorităţii de autorizare autorizate
În desfăşurarea activităţii de analiză şi evaluare documentaţii de autorizare, personalul din cadrul autorităţii de autorizare are următoarele obligaţii:
1. să cunoască şi să respecte legislaţia de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de transport persoane;
2. să cunoască şi să respecte prevederile din Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane;
3. să îşi fundamenteze concluziile şi consemnările din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate;
4. să transmită la A.N.R.S.C. orice date sau informaţii solicitate despre activitatea desfăşurată;
5. să respecte măsurile de conformare stabilite în notele de constatare de către agenţii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;
6. să se supună controlului şi să pună la dispoziţia agenţilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control;
7. să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative în vigoare;
8. să nu accepte, prin poziţia lor oficială, cadouri, servicii, invitaţii la masă şi/sau alte avantaje ori foloase necuvenite, în interes personal sau în beneficiul unui terţ;
9. să asigure şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
10. să aibă, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile lor cu transportatorii;
11. observaţiile la documentaţiile de autorizare, transmise solicitanţilor, să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiecţiilor faţă de aceştia şi nici al comparaţiilor cu alte documentaţii de autorizare.
(3) ARHIVA
1.eliberează copii de pe documentele din arhivã;
2. la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva primãriei (avize, autorizaţii de vânzare, înstrainare, partaje, acorduri unice, autorizaţii de construcţii, planuri, certificate de urbanism, hotãrâri ale Consiliul Local şi dispoziţii ale Primarului, împreunã cu documentaţia aferentă, etc.);
3. asigură, din arhivă, punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe baza de semnatură;
4. răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă;
5. asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă;
6. verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire;
7. reactualizează, ori de căte ori este necesar Nomenclatorul Arhivistic al Primãriei;
8. organizează evidenţa materialelor documentare întocmind instrumentele de evidenţă prevazute de instrucţiunile menţionate supraveghează folosirea instrumentelor de evidenţă şi se ingrijeşte de conservarea în bune condiţii a acelor instrumente;
9. asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;
10. organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite;
11. informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzatoare de păstrare şi conservare a arhivei;
12. pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
13. înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii şi urmăreşte soluţionarea acestora;
14. asigură respectarea normelor de protecţie a muncii şi PSI pentru depozitul de arhivă pe care îl gestionează;
15. asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ;
16. verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;
17. întocmeşte inventare pentru documentele făra evidenţă, aflate în depozit;
18. aprovizionarea cu furnituri de birou conform necesarului solicitat de compartimentele aparatului de specialitate al primarului;
19. eliberarea furniturilor de birou către compartimente;
Îndeplineşte potrivit legii orice alte sarcini ce revin compartimentului din legi, alte acte normative, hotărârile Consiliului local sau cele stabilite de primar, viceprimar şi secretarul general.
Art. 42
COMPARTIMENT JURIDIC se subordoneaza direct secretarului general al U.A.T. Jibou:
Obiective:
 asigurarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei în faţa intanţelor judecătoreşti de toate gradele, a organelor de urmărire penală, precum şi a tuturor autorităţilor şi organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale, în baza delegaţiei de împuternicire;
 îmbunătăţirea modului de acordare a asistenţei juridice compartimentelor din cadrul instituţiei şi anumitor categorii de cetăţeni;
 gestionarea procedurilor administrative privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local;
 asigurarea logisticii necesare desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor comisiilor de specialitate şi plenului consiliului local.
Atribuții:
 reprezentarea intereselor legitime ale autorităţii administraţiei publice locale în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, în raporturile acesteia cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii, formularea de întâmpinări, motive de apel, motive de recurs şi alte căi de atac, în cazurile în care se impun;
• asigurarea consultanţei în promovarea şi redactarea acţiunilor în justiţie privind bunurile proprietatea autorităţii;
• avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
• asigurarea consultanţei juridice compartimentelor din cadrul instituţiei în elaborarea contractelor şi a altor acte cu caracter juridic;
• eliberarea de adeverinţe privind imobilele revendicate;
• iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor băneşti reprezentând creanţe provenite ca urmare a dispoziţiilor instanţelor judecătoreşti, ieşiri din indiviziune, cheltuieli de judecată, sultă, datorate de către debitorii orasului Jibou;
• urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile în care a asigurat apărarea orașului;
• participarea în comisiile de concurs, licitaţii, etc;
• asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public cu caracter juridic adresate instituţiei;
• înregistrează cererile formulate în scris privind informaţiile de interes public după care realizează o evaluare primară a solicitării în urma căreia stabileşte dacă informaţia solicitată este furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.În cazul formularii unor cereri verbale informaţia se va furniza pe loc dacă este posibil;
• redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării în condiţiile legii. Obligaţia de a răspunde solicitării este de 10 zile sau după caz în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării;
• asigură disponibilitatea în format scris la afişier sau pe pagina internet a informaţiilor comunicate din oficiu;
• asigură avizarea actelor de autoritate emise de primarul orasului Jibou şi a actelor administrative elaborate în cadrul compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei Jibou;
• avizează toate proiectele de contracte transmise de către serviciile/compartimentele de specialitate din cadrul primãriei;
• analizează şi propune secretarului general, spre avizare pentru legalitate, dispoziţiile ce urmează a fi semnate de către primar;
exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituţiei sau la cererea compartimentelor din structura aparatului propriu de specialitate şi al unităţilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, dacă aceste solicitari privesc orașul Jibou.
• comunică, persoanelor interesate, hotărârile redactate sau copii de pe cele emise;
• arhivează şi conservă dosarele sedinţelor Consiliului local;
• arhivează şi conservă dosarele cu dispoziţiile emise de primar;
• transmite, la solicitarea organelor judecătoreşti, sau a altor organe copii de pe acte precum şi relaţiile solicitate;
• îndrumă petiţionarii asupra formalităţilor ce urmează a fi îndeplinite; dactilografiază corespondenţa şi dispoziţiile ce privesc lucrările de serviciu ale compartimentului; ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; redactează întâmpinări, răspunsuri la adrese şi la interogatorii; redactează apeluri, recursuri precum şi acţiuni judecătoreşti;
• promovează căile extraordinare de atac; asigură reprezentarea primăriei prin primar, a Consiliului local şi a unităţilor fără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului local în faţa organelor judecătoreşti în cauze comerciale în vederea recuperării debitelor;
• asigură reprezentarea în faţa altor organe jurisdicţionale cum ar fi Colegiul Jurisdicţional al Curţii de Conturi, organele specializate ale Ministerului de Finanţe, Consiliul Concurenţei, etc.;
• asigură punerea în executare a hotărârilor judecatoreşti rămase definitive şi irevocabile;
• urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare de către aparatul propriu al primarului, potrivit competenţelor încredinţate, precum şi să aducă la cunoştinţa conducerii şi să formuleze propuneri în sensul avizării, rezilierii/rezoluţiunii ori modificării contractelor încheiate între Primãria orașului Jibou şi diverse persoane fizice sau juridice;
• formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale şi încadrarea lor conform legislaţiei;
• solicită informaţiile necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei în vederea pregătirii apărărilor;
• convocarea consilierilor pentru participarea la şedinţele consiliului, în absența secretarului general;
• comunicarea documentaţiilor aferente şedinţelor de consiliu către consilierii locali în termenul prevăzut de lege;
• întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor de consiliu;
• îşi exprimă punctul de vedere în scris (referat) privind neexercitarea căilor de atac;
• îndeplineşte şi alte atribuţii care întră în competenţa Compartimentului Juridic stabilite prin dispoziţia primarului.

CAPITOLUL IV SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN PRIMĂRIA ORAȘULUI JIBOU
Art. 43
Sistemul de control intern/managerial
(1) Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control, exercitarea la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace. Aceasta include de asemenea structurile organizatorice, metodele și procedurile.
(2) Sistemul de control intern/managerial al Primăriei orașului Jibou (SCIM) reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituției, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzator și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic și eficient a politicilor adoptate.
(3) În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul orașului Jibou, primarul constituie prin act administrativ o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.
(4) În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaboreaza și actualizează anual Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial.
Art. 44
Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial:
(1)Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Primăriei orașului Jibou sunt:
-realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace și eficient;
• conformitate cu legile, nórmele, standardele și reglementările în vigoare;
-dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și informatiilor financiare și de conducere;
• protejarea fondurilor publice.
(2)Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul Primăriei orașului Jibou sunt următoarele:
• intensificarea activităților de monitorizare și control desfășurate la nivelul fiecărei structuri în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării eficiente a resurselor alocate;
• dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
• îmbunătățirea comunicării între structurile Primăriei orașului Jibou, în scopul asigurării circulației informațiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire și control intern;
• proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanță pentru fiecare activitate, în scopul utilizării acestora și la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor alocate.

Art. 45
Implementarea Sistemului de control intern/managerial
(1) Întreaga activitate a compartimentelor din structura aparatului de specialitate al
primarului orașului Jibou, se organizează și se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor, procedurilor și structurilor stabilite pentru implementarea Sistemului de control intern/managerial și a implementării Standardelor de control intern/managerial.
(2) Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcina de
serviciu pentru tot personalul implicat și cade în sarcina conducatorilor de compartimente implementarea și respectarea acestuia.
(3) Toate documéntele elaborate și aprobate de conducerea primăriei privind
Implementarea SCIM completează de drept prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.
Art. 46
Procedurile operationale
(1) Toate activitățile procedurabile din compartiméntele Aparatului de specialitate al
primarului se organizează, se normează, se desfășoară, se controlează și se evaluează pe baza Procedurilor operaționale, elaborate și descrise detaliat pentru fiecare operațiune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate și care fac parte integrantă din documéntele Sistemului de control intern/managerial.
(2) Procedurile operaționale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare
compartiment în parte, se avizează de Presedintele comisiei de monitorizare, se aprobă de Primarul orașului Jibou, se actualizează permanent în funcție de modificările intervenite în organizarea și desfășurarea activității și completează de drept prevederile prezentului Regulament.
Art. 47
Procedurile de lucru generale/procedurile de sistem
Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente
din aparatul de specialitate al primarului conlucrează în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcționare care trebuie respéctate întocmai de către toți salariații pentru a asigura implementarea și respectarea Sistemului de control/managerial pentru buna funcționare a aparatului de specialitate al primarului.
Art. 48
Organizarea Monitorului Oficial Local:
Stabilirea de reguli procedurale de organizare şi funcţionare a Monitorului Oficial Local, în format electronic, în vederea asigurării liberului acces la orice act normativ sau document de interes general care priveşte sau rezultă din activitatea autorităţii publice locale.
a) STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE;
b) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
c) „HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE”, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative;
d) „DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE”, unde se publică actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive, precum şi Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;
e) „DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
f) „ALTE DOCUMENTE”, unde se publică documentele prevăzute la alin. (3).
(3) ALTE DOCUMENTE, asigurarea publicării:
a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
f) publicarea proceselor – verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;
g) publicarea declaraţiilor de căsătorie;
h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.
COMISIILE
Art. 49
(1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislaţia în vigoare sau de procedurile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care necesită colaborarea mai multor compartimente, în cadrul Primăriei orasului Jibou se înfiinţează şi funcţionează următoarele tipuri de comisii:
 comisii permanente, care au sarcina de analiză, avizare sau autorizare ale unor activităţi, documente sau servicii din administrarea autorităţii locale;
 comisii speciale, cu activitate limitată în timp, înfiinţate pentru derularea unor proceduri sau sarcini impuse de legislaţia în vigoare;
 comisii înfiinţate pentru realizarea unor sarcini sau acţiuni unice, limitate în timp.
(2) Comisiile se înfiinţează în baza Dispoziţiei Primarului orașului Jibou.
(3) Membrii comisiilor pot fi demnitari publici din conducerea primăriei, funcţionari publici din aparatul de specialitate al Primarului orasului Jibou, consilieri locali, alţi specialişti din afara aparatului de specialitate al primarului, stabiliţi de prevederile legale.

CAPITOLUL V DISPOZIŢII FINALE

Art.50
(1) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, indiferent de funcţia pe care o deţin şi pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului orasului Jibou.
(2) Prezentul Regulament este valabil de la data aprobării prin Hotărârea Consiliului local al orașului Jibou şi îşi produce efectele faţă de angajaţi din momentul aducerii la cunoștiință acestora.
Art. 51
(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, se va elabora fişa postului pentru fiecare post aprobat în Organigrama aparatului de specialitate al primarului, după modelul anexa nr. 4, conform Hotararii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,actualizată şi sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat din subordine.
(2) Redactarea fişelor postului şi a sarcinilor de serviciu se va face pe suport electronic şi pe suport de hârtie în trei exemplare: câte unul pentru salariat, unul pentru şeful compartimentului şi unul pentru compartimentul Organizare, salarizare, resurse umane.
(3) Fişa postului şi sarcinile de serviciu pentru conducătorii de compartimente cuprind în mod obligatoriu următoarele atribuţii:
• organizarea activităţii compartimentului; luarea măsurilor necesare în vederea
realizării atribuţiilor compartimentului;
• urmărirea şi răspunderea pentru elaborarea corespunzătoare şi în termen a tuturor
lucrărilor şi sarcinilor încredinţate compartimentului;
• asigurarea respectării disciplinei în muncă de către toţi salariaţii compartimentului;
• aducerea la cunoştinţă a salariaţilor a tuturor reglementărilor specifice domeniului de
activitate, a dispoziţiilor Primarului, a hotărârilor Consiliului local;
• elaborarea, modificarea fişei postului urmare a modificărilor legislative apărute;
• întocmirea fişelor anuale de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor
din cadrul compartimentului pe care îl conduc; elaborarea propunerilor de modificare a funcţiilor publice, avansări în trepte, grade profesioanle;
• atribuţiile generale comune ale compartimentelor, conform prezentului Regulament.
Art. 52
(1) Toţi salariaţii Primăriei orașului Jibou sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. În acest scop compartimentul Organizare, salarizare, resurse umane va asigura transmiterea Regulamentului şefilor serviciilor si coordonatorilor compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la cunoştinţă a prevederilor acestuia salariaţilor.
(2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se publică pe pagina de internet a orasului Jibou.
Art. 53 Prezentul Regulament se completează, se modifică ori de câte ori este nevoie, urmare a unor modificări legislative, noi activităţi sau competenţe date în sarcina administraţiei publice locale sau reorganizarea unor activităţi sau compartimente, prin grija compartimentului Organizare, salarizare, resurse umane, prin hotărâre a Consiliului local al orașului Jibou.

 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
SICORA COSMIN SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA