HOTARAREA NR. 7 Din 26.01. 2021

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  NR. 7

Din 26.01. 2021

Privind aprobarea  prelungirii contractului de inchiriere  nr. 1062/2017

            Consiliul local al orasului Jibou

            Avand in vedere

            – raportul de specialitate nr 269 /11.01.2021  al biroului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de inchiriere  nr 1062/2017 SC Green Power Distribution SRL Bucuresti , cererea  de prelungire a contractului  de inchiriere

            – referatul  de aprobare a domnului Primar

            –  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

 Vazand prevederile art 129 (2) lit c  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;   

  In temeiul   art  196(1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

       Art.1  Se aproba  prelungirea  contractului de inchiriere  nr 1062/2017  prin act aditional pentru o perioada de 2 ani. .

       Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Biroul Contabilitate

      Art.3  Prezenta se comunica  cu :

Institutia Prefectului judetului Salaj

       –  Dl. Primar

       –  Serviciul Buget,finante,Contabilitate,Impozite si taxe locale

       –  SC Green Power Distribution SRL Bucuresti

       –  Publicitate /dosar de sedinta  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA