HOTĂRÂREA nr . 11

Din 25.01. 2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr . 11

Din 25.01. 2022

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2022

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

          Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

          În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  februarie 2022  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Szanto Ioan  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

          Art.4   Prezenta se comunică cu

                   -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                   -Persoana mentionata la articolul 1

                   -Domnul Primar

                   -Dosar hotărâri /publicitate

                    -Publicitate/mass media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA