HOTĂRÂREA NR.181 Din 17.12. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.181

Din   17.12. 2019

Privind  modificarea  HCL nr. 163/2019

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,           

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr. 15.350/19.11 2019 a domnului Primar ;

            -Raportul nr. 15351 / 11.12.2019 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  modificarea HCL nr. 163/2019 cu privire la alocarea de fonduri

pentru persoanele cu dizabilitaticu ocazia sarbatorilor de iarna in sensul acordarii tichetelor sociale   in locul pachetelor cu dulciuri si alimente in aceeasi valoare;

           Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1 Se aprobă modificarea  HCL nr. 163/2019 privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați  cu ocazia sărbătorilor de iarnă   in sensul  acordarii tichetelor sociale   in locul pachetelor cu dulciuri și alimente în aceeași valoare .

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            – Compartimentul organizare, salarizare, resurse umane

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate /mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                     OPRIȘ MARIA