HOTĂRÂREA  nr .130 din  23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr .130

din  23.10.2018

Privind rectificarea bugetului Spitalului orășenesc Jibou  pe anul 2018

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-raportul Spitalului Orasenesc Jibou nr. 2399/16.10.2018 înregistrat la Primaria Orasului Jibou cu nr. 12767/17.10.2018 ;

-Expunerea de motive a domnului primar nr. 12768/17.10.2018 , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile HG nr. 673/2017 privind alocarea  unor sume din  fondul de intervenție la dispoziția Guvernului;

Văzând prevederile HCL nr. 121/26.09.2017 prin care s-a alocat suma de 6,3miilei pentru Spitalul Orășenesc Jibou ;

Potrivit  prevederilor art. 38 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018 la Spitalul orășenesc Jibou astfel:

MAJORAT- MII LEI DIMINUAT – MII LEI
 

VENITURI

 

260

 

650

33.08.00 Venituri din prestări servicii 40
33.30.00 Venituri din contractele încheiate Direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

220

43.33.00 Subvenții din bugetul Fondului

Național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

650

MAJORAT- MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 260,00 650,00
10Cheltuieli de personal 220,00 650,00
10.01.01 Salarii de bază 192,00 0
10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă 28,00 0
10.01.06 Alte sporuri 0 144,00
10.01.11 Fond aferenta plații cu ora 0 400,00
10.01.17 Indemnizații de hrana 0 75,00
10.03.07 Contribuție asiguratorie de muncă 0 31,00
20 Bunuri și servicii 40,00 0
20.01.01 Bunuri si servicii 4,80 0
20.01.02 Materiale de curățenie 4,50 0
20.01.03 Încălzit, iluminat 5,00 0
20.01.08 Poșta ,telecomunicații, internet 3,00 0
20.01.09 Materiale de prestări de servicii 12,70 0
20.03.01 Hrana pentru oameni 10,00 0

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către Spitalul orășenesc Jibou.

            Art.3  Prezenta se  comunică cu:

-Dl. primar

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

-Biroul Buget , finanțe , contabilitate

-Trezoreria  Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Spitalul orășenesc Jibou

-Publicitate /mass-media

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria