HOTĂRÂREA Nr.180 23.11.2021 Privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Jibou, județul Sălaj

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL       

HOTĂRÂREA Nr.180

23.11.2021

Privind  însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a oraşului Jibou,

județul Sălaj

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Jibou;

-Raportul nr. 14068/15.11.2021 al secretarului oraşului Jibou;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare;

– Art. 1 (3), (5), art. (2) din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

– Art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării şi sigiliul statului;

– Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrative teritoriale a steagurilor proprii;

– Ordinul nr 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrative-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local

În temeiul  prevederilor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1 Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a oraşului Jibou, judeţul Sălaj, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza domnul primar , care  va transmite Comisiei Judetene Sălaj de analiza a propunerilor pentru steme dosarul complet in vederea avizarii.

Art.4 Prezenta se comunică cu :

-Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public și privat

-Comisia Județeana de Analiza

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ:           CHIȘ CIPRIAN                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA