PROIECT DE HOTARARE Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

            Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local 

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art. 49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul  art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local, conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

                        PRIMAR,

                        Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                                                            Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria