HOTĂRÂREA  nr.207

Din  19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.207

Din  19.12.2023

Privind prelungirea contractului de comodat nr.10922/2008 încheiat între UAT oraș Jibou și Inspectoratul de Jandarmi Sălaj

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 16118 din 12.12.2023 al Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget, Finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare nr. 16117 din  12.12 2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Cererea nr. 3704014/21.11.2023 Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj ”Menumorut Voievod”;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate  cu prevederile art.129  alin (2) lit.b, coroborat cu alin (6) lit. b, art 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de comodat, prin act aditional, pe o perioadă de 5 ani, încheiat între UAT oraș Jibou și Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj ”Menumorut Voievod”. Cheltuielile cu plata utilităților vor fi suportate de comodatar. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate Impozite și taxe locale

-Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj ”Menumorut Voievod”

-Dosar de ședință/Publicitate 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA