HOTĂRÂREA NR 93 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  93

Din 29.08.2017

privind   virari de credite bugetare  de la un capitol la alt capitol bugetar

 Consiliul Local al Oraşului Jibou,

 Având în vedere:

  -expunerea de motive  nr.9506 din 17.08. 2017 a domnului Primar;

  -raportul nr.9505 din 17.08 .2017  al Biroului buget, finanţe, contabilitate;              privind  virări de credite bugetare  de la un capitol la alt capitol bugetar;

   -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art.49(4) lit a, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit.b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăşte:

   Art.1 Se aprobă virari de credite bugetare  de la un capitol la alt capitol bugetar potrivit anexi parte integrantă din prezenta.

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează dl. primar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu  buget, finanţe, contabilitate

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate /Mass-media

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria