HOTĂRÂREA nr.40 Din 15.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.40

Din 15.04.2020

privind rectificarea bugetului local  pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– contractul DSP nr. 535/11.03.2020 pentru decontarea din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sanatatii ;

             -raportul de specialitate nr. 4624/14.04.2020 al Serviciului Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune rectificarea  bugetului local pe anul 2020 cu suma de 6,72miilei

-referatul de aprobare  nr.4623/14.04.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020  cu suma de 6,72 miilei astfel:

             VENITURI

42.02.80   ”Subventii din  bugetul de stat

                        pentru decontarea  cheltuielilor de carantina“                           6.72 miilei

                    CHELTUIELI

CAP 66.02.50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii                                            6.72  miilei

           203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                           

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            SARKOZI PAUL                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                     OPRIȘ MARIA