HOTĂRÂREA NR.92 Din 29.06.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.92

Din 29.06.2020

Privind aprobarea  prelungirii duratei unor contracte  de închiriere  pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe  pentru o perioadă de 5 ani de la data expirării, pentru  titularii ale căror contracte expiră în anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 7065/19.06.2020  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public si privat

-referatul de aprobare a domnului Primar nr 7064/19.06.2020 și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local ;

– Solicitarile chiriașilor privind prelungirea contractelor de închiriere care au fost prezentate în cadrul sedintei comisiei sociale de analizare a solicitărilor de locuinte numita prin HCL nr.103/26.07.2016;

– Procesul verbal nr.7308/26.06.2020 a comisie sociale;

               Văzând  prevederile:

-Legea nr.241/2001 prin care se aprobă OUG nr.40/1999  privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare,

-H .G.R nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei lei/mp practicat pentru  spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ;

-art.44 din Legea nr.114/1996 privind locuințele,republicată cu modificări ulterioare ;

-art.1810 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată cu modificările ulterioare ;

-HCL nr.93/25.06.2019 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte ;

– Art.20 din  Legea nr.448 din 6 dec.2006 republicata, privind protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

            -Art. 129 alin.(1), (2) lit. c, alin.(6) lit.b, (4) lit.a, din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea duratei contractelor de închiriere prin act aditional pe o perioada de 5 ani de zile, începând cu data expirării acestora, pentru imobilele  cu destinația de locuință pentru  titularii contractelor de închiriere  prevăzuți în anexă.

Art.2 Preţul chiriei se va stabili potrivit legilor în vigoare pornindu-se de la un  tarif de bază lunar al chiriei ( lei/mp) conform HGR nr.310 din 28.03.2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei(lei / mp)practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al unitătii administrativ teritoriale  și a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință aprobată  prin Legea nr.241/2001,cu modificările și completările ulterioare. Chiria se va indexa anual cu rata inflatiei.

Fișa de calcul privind stabilirea chiriei lunare  precum și fișa suprafeței locative închiriate cuprinzând membrii familiei fac parte integrantă din contract.

Art.3 Scutirea de la plata chiriei a acelor chiriași care dovedesc cu acte că se încadrează în prevederile art.20  din  Legea nr.448 din 6 dec.2006 republicată privind protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

            Art.5 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Chiriașilor

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale

-Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA