HOTĂRÂREA NR.199 Din 21.12.2021 Privind transmiterea in administrarea si gestionarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECODES Salaj a bunurilor receptionate in baza procesului verbal la terminarea lucrarilor privind realizarea unor puncte de colectare selectiva cu acces controlat

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.199

Din 21.12.2021

Privind transmiterea in administrarea si gestionarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECODES Salaj a bunurilor receptionate in baza procesului verbal la terminarea lucrarilor privind realizarea unor puncte de colectare selectiva cu acces controlat

Consiliul Local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.15076/08.12.2021 al Compartimentului urbanism administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția mediului;

– Referatul de aprobare nr. 15075/08.12.2021 a Primarului Orașului Jibou și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

– HCL 176/2019  privind aprobarea Planului de  investitiei pentru anul 2020, respectiv achizitionarea si montarea punctelor cu acces controlat pentru deseurile reciclabile;

-Procesul –verbal de receptie nr.14129/2020 la terminarea lucrarilor “Achizitionare si montare puncte cu acces controlat”;

-Contractual de delegarea gestiunii prin concesionare a activitatilor de salubrizare nr.479/2016 ;

– Programul de investitii asumat de catre asocierea SC BRANTNER ENVINRONMENT SRL – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

-Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare in localitati,

-Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d ,art 139(1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ ;

          În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Transmiterea in administrarea si gestionarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECODES Salaj a bunurilor proprietatea publica a Orasului Jibou,  receptionate in baza proceselui verbal la terminarea lucrarilor privind realizarea unor puncte de colectare selectiva cu acces controlat, identificate in Anexa 1,sens in care se completeaza inventarul bunurilor de retur, proprietate publica a orasului Jibou care constituie anexa 4 la contractul de delegare nr.479/2016 prin concesionare a gestiunii activitatii de salubrizare a Judetului Salaj, componenta colectare si transport deseuri municipale – Lot 1 , incheiat intre ADI ECODES Salaj si  SC BRANTNER ENVINRONMENT SRL – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, prin incheierea unui process verbal de predare primire.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul Disciplină în Construcții și Protecția mediului.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

         -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 

         – Asociația Intercomunitară ECODES Sălaj

         -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri/dosar de ședință

         -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA

ANEXA 1

Punctele de colectare selectiva cu acces controlat

Nr. Crt.DenumireCant.U.M.Valoare de inventar -LEIObservatii
1.Strada A. Iancu2buc.8389,5Proces Verbal de receptie nr. 14129 / 2020
2.Strada Garoafelor2buc.8389,5Proces Verbal de receptie nr. 14129 / 2020
3.Strada 22 Decembrie 19891buc.8389,5Proces Verbal de receptie nr. 14129 / 2020
4.Strada Stadionului1buc.8389,5Proces Verbal de receptie nr. 14129 / 2020
5.Strada Wesselenyi Miklos1buc.8389,5Proces Verbal de receptie nr. 14129 / 2020
Total58726,50

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA