HOTĂRÂREA NR. 135 Din 31.10.2017

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  135

Din 31.10.2017

Privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU

   Consiliul Local al oraşului Jibou,

   Având în vedere:

            -raportul  de specialitate  nr. 12.338 din 26.10. 2017 al compartimentului organizare , salarizare ,resurse umane;

            -expunerea de motive nr. 12.339/26.10.2017   a primarului orașului Jibou; 

            -avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului Local

            Văzând art. III din OUG nr 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

            -art. 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice;

            În temeiul art. 36(2)lit.d, art 36 (6)lit a pct 14  şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă  Organigrama UAT  oraș Jibou conform   anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta. 

        Art.2 Se aprobă Statul de funcții conform  anexei  2 parte integrantă din prezenta.

        Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează dl.primar ,serviciul contabilitate,  gospodărie comunală și resurse umane.

        Art.4 Prezenta se comunică cu:         

               -dl. Primar

               -Serviciul contabilitate

              -Serviciul gospodărie comunală

              -Compartimentul resurse umane

              -Mijloace de publicitate

              -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

              -Dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria