HOTĂRÂREA NR.166

Din 22.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL     

                                                   HOTĂRÂREA NR.166

Din 22.11.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

„ Imbunatatirea serviciilor medicale prin  construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul Judetului Salaj”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 14397/10.11.2022;

-Raportul de specialitate nr.14397/10.11.2022 al Compartimentului, Managementul Proiectelor si achizitii publice;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

– Finalizarea STUDIULUI DE  FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții Imbunatatirea serviciilor medicale prin  construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul Judetului Salaj”;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ ;

În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

„ Imbunatatirea serviciilor medicale prin  construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul Judetului Salaj”, conform Anexei parte integranta din prezenta.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, Management de  Proiecte si Achiziții publice.

ART.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință 

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

        FOLTIȘ FELICIAN RADU                   SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA