HOTĂRÂREA NR. 67 Din 24 mai 2016

ROMANIA

JUDETUL  SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67

Din 24 mai 2016

Privind  împuternicirea  viceprimarului orasului Jibou pentru semnarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finantare încheiat pe 22 iulie 2009 între Banca Europeană de Investitii si Compania de Apă Somes S.A

Consiliul Local  al orasului Jibou  întrunit în şedinţă ordinara la data de 24.05.2016

Având în vedere:

În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Imputernicirea viceprimarului orasului Jibou, Domnul Bujor Ioan pentru

semnarea Amendamentului nr. 3 la Contractul de finantare încheiat pe 22 iulie 2009 între Banca Europeană de Investitii si Compania de Apă Somes S.A.  

Art. 2– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredintează viceprimarului Orasului Jibou.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu :

-Institutia prefectului judetului Sălaj;

-Presedintele Consiliului Judetean;

-Primarul Orasului Jibou

-Cetătenii orasului Jibou prin afi sare;

-Asociatia Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa;

-Dosar de sedintă.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

                      BOIAN RADU                                          OPRIS MARIA

Nr. 67

Adoptată în şedinţa din data de 24.05.2016

Cu un număr de 15 voturi din numărul total de  17 consilieri în funcţie.