HOTĂRÂREA nr. 20 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 20

Din 28.02.2017

Privind transformarea postului de referent studii medii în post de referent studii superioare și aprobarea Statului de funcții la Spitalul orășenesc Jibou

Consiliul local al orașului JIBOU întrunit în ședința ordinară a Consiliului local din 28.02.2017

            Având în vedere

             Nota de fundamentare nr 1864/27.12.2016 înregistrată la noi cu nr 1506 din 10.02.2017, Statul de funcții anexat Notei de fundamentare

            Expunerea de motive a domnului Primar

            Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local

            Art 26  din Legea nr 284/2010

            Potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit(d) art.36 alin.6  lit(a) pct.3 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice local ,republicată

            În temeiul prevederilor art 45 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se aprobă  transformarea postului de referent studii medii în post de referent studii superioare din aparatul funcțional al Spitalului orășenesc Jibou.

            Art.2-Se aprobă Statul de Functii, potrivit anexei parte integrantă din prezenta

            Art.3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și doamna  Boldea Gabriela manager Spitalul Jibou .

            Art.4-Prezenta se comunică cu:

                     -Domnul Primar

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj   

                     -Spitalul Jibou

                     -Dosar de ședință/publicitate

Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria

�                             Contrasemnează Secretar

                      Indreieș Ana –Claudia                                                Opriș Maria

�                                                Contrasemneaz Secretar

        Indreieș Ana –Claudia                                                                          Opriș Maria