Hotararea nr. 78 din 28 octombrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 78

                                                Din 28 octombrie  2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  lunile  octombrie  si noiembrie 2014

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2014,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă d.na consilier Indreies Ana Claudia pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna octombrie 2014.

            Art. 2   Se alege presedinte de sedinta dl.consilier Muresan Augustin pentru conducerea sedintelor Consilului Local din luna noiembrie 2014.

            Art. 3    Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 67/30 septembrie 2014.

            Art. 4     Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                              Indreies Ana-Claudia                                      SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria