HOTĂRÂREA NR.89

Din  28.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.89

Din  28.06.2022

Privind  alocarea unui sprijin financiar de la bugetul local al orasului Jibou prin acordarea de ajutoare în pachete cu produse alimentare pentru pensionari

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 7572/15.06 2022 al domnului Primar ;

          -Raportul nr. 7573/15.06 2022  al Compartimentului contabilitate;

          -Adresa nr. 7/15.06.2022 a Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj prin care se solicită acordarea unui numar de 80 de pachete cu produse alimentare pentru pensionarii care au venituri mici și se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate;

          -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

          Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

          În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 9600 lei pentru acordarea de ajutoare in pachete cu produse alimentare pentru pensionarii care au venituri mici cu pensia de pana la 1500 lei și se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate (80 de pachete x 120 lei/pachet).

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

          Art. 3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Compartimentul contabilitate

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA