HOTARAREA NR.37 din 31 martie 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

          HOTARAREA NR.37

                                                            Din 31 martie 2015

Privind aprobarea  Contractului de Administrare incheiat intre SC Parc Industrial SRL si rezidentii din Parcul Industrial Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 31 martie 2015,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.71/18.03.2015, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă Contractul de administrare incheiat intre  SC Parc Industrial

SRL si rezidentii din Parcul Industrial Jibou, conform Anexei care face parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Boian Radu                                                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria