HOTĂRÂREA  nr.102

Din  27.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.102

Din  27.06.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței ordinare din  data de 27.062023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

Văzând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În data de 27.06.2023 şedinţa Consiliului local al Orașului Jibou va fi condusă de către domnul consilier Csatlos Sandor,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4 Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului-județul Sălaj

         -Persoana menționata la articolul 1

         -Domnul Primar

         -Dosar hotărâri /publicitate

-Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                   SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                          TEGLAȘ RODICA