HOTĂRÂREA nr.121 din 26. 09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.121

din  26. 09. 2017

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 45,00miilei suma alocata pentru UAT Oras Jibou pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -Raportul   nr 10956 din 26.09. 2017 a biroului buget finante  contabilitate

            -expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local;

             In baza prevederilor art.30 alin 4,5  din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice  cu modificările şi completările ulterioare;

              Vazand prevederile HG nr 673/2017 privind alocarea unor sume  din fondul de interventie  la dispozitia Guvernului;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

              In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 45,00miilei suma alocata pentru UAT Oras Jibou pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni  potrivit anexei ,parte integranta din prezenta

            Art.2  Prezenta se duce la indeplinire de catre dl Primar si biroul  Buget , finante contabilitate

             Art.3  Prezenta se  comunica cu

            -Dl. primar

            -Institutia Prefectului Judetului Salaj

            -Biroul Buget , finante , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Judetean SALAJ

            -Dosar de sedinta /dosar hotarari

            -Publicitate /mass-media

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel    plecat din localitate                                                 Secretar oraș

                                                                                                                                    Opriș Maria

 Potrivit prevederilor art 47 din L. 215/2001semneaza 3 consilieri

 Muresan Augustin

 Bujor Ioan

 Sarkozi Paul