HOTĂRÂREA  nr.113

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.113

Din  25.07.2023

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou

„Dr. Traian Herța” încheiat la 30 Iunie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.8921/12.07.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou „Dr. Traian Herța”;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr.8862/20.07.2022;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

În conformitate cu prevederile art.129 (2) lit.b, (4) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou

”Dr. Traian Herța” încheiat la 30 Iunie 2023 astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2023PREVEDERI TRIM II 2023INCASARI/PLATI 30.06.2023
 VENITURI TOTALE 19.470.00010.021.0007.235.011
1Venituri din prest. servicii331008600.000365.000387.137
2Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310215.614.0002.838.0002.982.621
3Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.200.000600.000585.398
4Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume3310315.0005.0000
5Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare40150170.00070.0000
6Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare40150230.00030.0000
7Subv din bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli   capital domeniul sanatatii43101450.00050.0000  
8Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale43103311.901.0006.063.0003.279.855
 CHELTUIELI TOTALE 19.470.00010.021.0006.784.163
1CH. PERSONAL1015.908.0008.058.0005.647.628
2CH. MATERIALE   din care:203.482.0001.883.0001.136.535
2.1Bunuri si servicii20.011.498.000714.000548.976
2.2Reparatii curente20.02150.000150.00060.322
2.3Hrana20.03263.000130.000               107.367
2.4Medicamente si materiale sanitare20.041.401.000764.000401.033
2.5Obiecte inventar20.05155.000110.00018.837
2.6Deplasari20.065.0005.0000
2.7Pregatire profesionala20.1310.00010.0000
3CH CAPITAL7080.00080.0000

EXCEDENT 450.848 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul Orășenesc  Jibou ”Dr. Traian Herța”.      

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finante, Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Spitalul Orasenesc Jibou „Dr Traian Herța”

-Dosar de ședință/Publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA