HOTĂRÂREA nr.15

Din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.15

Din 31.01.2023

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL

pe anul 2023

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

 -Raportul nr.1167/27.01.2023 al SC Parc Industrial SRL ;

 -Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 1167/27.01.2023;

 -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

          Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la  SC Parc Industrial SRL ,  potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

          Art.3-Prezenta se comunică cu:

                   -Primarul Orașului Jibou

                   -SC Parc Industrial SRL

                   -Instituția Prefectului județului Sălaj

                   -Serviciul buget finanțe ,contabilitate 

                   -Dosar de ședință/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                                SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                           TEGLAȘ RODICA