HOTĂRÂREA NR. 140 din 27. 11. 2018

HOTĂRÂREA NR. 140

Din 27. 11. 2018

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr.14.191 /20.11.2018 a domnului Primar;

-Raportul nr. 13.190/20.11.2018 al Serviciului, buget, finanţe, contabilitate privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou ,respectiv primirea grupelor de colindători formate din preșcolari și școlari și achiziționarea  de dulciuri 1000 pachete x 10lei/pachet=10.000);

-referatului  nr .10/10.11.2018 a Casei de Cultura prin care se solicită  suma de 5000 lei pentru pachete și masă;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1   Se aprobă  alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local  pentru achiziționarea  a 1000 pachete x 10lei/pachet cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou ,respectiv primirea grupelor de colindători formatedin școlari  și preșcolari la Primăria orașului Jibou, iar la Casa de Cultură suma de 5000 lei pentru organizarea festivalul de colinde ”IN EXCELSIS DEO” și acordarea unor pachete cu dulciuri participanților.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria