HOTĂRÂREA NR.145 din   27.11. 2018

HOTĂRÂREA NR.145

Din   27.11. 2018

Privind  virări de  credite bugetare în cadrul aceluiași capitol  bugetar

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.14378/23.11.2018 a domnului Primar;

-raportul nr. 14377/23.11. 2018 al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate prin care se propune aprobarea unor  virări de credite în cadrul aceluiași capitol  bugetar ;

-avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 49 alin 5  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă virări de  credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar astfel:

Reducere

miilei

Capitol cheltuieli Capitol cheltuieli Majorare

miilei

4,50 510103 Autorități executive

 

510103 Autorități executive

 

4,50
4,50 20.05.30 obiecte de inventar 71.01.03 mobilier aparatură birotica 4,50

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria